ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2021 г., кн. 03
Екологични измерения на негаторния иск по чл. 109 от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 5
Съпоставка между ревандикационния иск, договорните искове за предаване или връщане на вещи в натура и вещните искове за защита на правото на собственост и владение
авторски материал, стр. 23
Измененията в режима на земите по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и поземлената реституция
авторски материал, стр. 35
Непълноти и/или грешки в кадастралната карта Разграничение между непълнота и грешка
авторски материал, стр. 41
Допустимо ли е непълнолетен да направи отказ от наследство и представлява ли това отказ от права по смисъла на чл. 130, ал. 4 от Семейния кодекс?
авторски материал, стр. 43
Последните изменения на Правилника за вписванията и надграждането на имотния регистър
авторски материал, стр. 58
Акт образец 19 в строителството като условие за заплащане
авторски материал, стр. 66
Автoрскoто право на архитекта или проектанта и авторският надзор
авторски материал, стр. 72
По някои въпроси, свързани с вземането за продажната цена по предварителния договор и обявяването му за окончателен по иск на продавача
авторски материал, стр. 88