ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2021 г., кн. 03
От 1 март 2021 г. влизат в сила промени в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 КТ
авторски материал, стр. 5
Правни проблеми, свързани с прекратяването на трудовите правоотношения на хабилитираните лица след навършване на 65-годишна възраст
авторски материал, стр. 8
Очаквани промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, свързани със сумираното отчитане на работното време и режимите „за дежурство“ и „на разположение“, уредени в КТ
авторски материал, стр. 17
Коментар на Тълкувателно решение № 4/2017 от 01.02.2021 г. по тълк. д. № 4/2017 г. на ОСГК на ВКС
авторски материал, стр. 23
Подлежи ли на оценяване държавен служител, който е в изпитателен срок
авторски материал, стр. 36
Условия на труд при работа от разстояние
авторски материал, стр. 39
Националният план за действие по заетостта - в подкрепа за запазване и възстановяване на заетостта през 2021 г.
авторски материал, стр. 44
Преглед на промените в Наредба № Н-13 за подаването и съхранението на данни от работодателите, осигурителите и от самоосигуряващите се лица
авторски материал, стр. 56
Становище № 20-00-22 от 10.02.2021 г. на НАП
административна практика, стр. 65
Задължителни осигурителни вноски върху средствата, предоставяни под формата на ваучери за храна
авторски материал, стр. 68
Актуални условия за придобиване право на пенсия през 2021 г.
авторски материал, стр. 70