ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2003 г., кн. 02
Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 1/2003
авторски материал, стр. 5
Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 2/2003
авторски материал, стр. 10
Отчитане на приходи и разходи за бъдещи периоди
авторски материал, стр. 13
Данъчно третиране на разходите за командировки
авторски материал, стр. 17
Въпроси относно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
авторски материал, стр. 20
Въпроси и отговори по ЗКПО - 1/2003
авторски материал, стр. 22
Облагането на застрахователните дружества
авторски материал, стр. 26
Авансово облагане на доход от граждански договор
авторски материал, стр. 30
Определяне на годишното данъчно задължение за доходите, получени през 2002 г.
авторски материал, стр. 31
Последните изменения в облагането с патентен данък
авторски материал, стр. 35
Нови положения в процедурите по приспадане на данък за възстановяване, в сила от 01.01.2003 г.
авторски материал, стр. 38
Писмо № 24-00-36 от 23.01.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 42
Писмо № 24-00-4 от 06.01.2003 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 44
Писмо № 12-00-31 от 04.11.2002 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 45
Промените в местните данъци през 2003 г.
авторски материал, стр. 46
Прекратяване на производство по принудително изпълнение на публично задължение
авторски материал, стр. 50
Длъжници на митницата могат да бъдат различни физически или юридически лица
авторски материал, стр. 54
Преглед на някои промени в Закона за застраховането - 1/2003
авторски материал, стр. 60
Новата Наредба № 9 на БНБ
авторски материал, стр. 64
Указания на Министерство на финансите относно годишното счетоводно и данъчно приключване за 2002 г.
административна практика, стр. 81