ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2003 г., кн. 02
Промените в Кодекса на труда през 2002 г.
авторски материал, стр. 5
Трудов или граждански договор трябва да се сключи?
авторски материал, стр. 11
Допълнителен отпуск за работа при ненормиран работен ден
авторски материал, стр. 14
Размерът на дължимия отпуск при непълно работно време
авторски материал, стр. 16
Обезщетение при пенсиониране на работещи в здравеопазването
авторски материал, стр. 18
Решение № 11 от 05.04.2002 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 21
Писмо № 24557 от 27.12.2002 г. на МДА
административна практика, стр. 23
Правото на обезщетение при пенсиониране при условията на § 4, ал. 4 ЗДСл
авторски материал, стр. 23
Писмо № 24667 от 27.12.2002 г. на МДА
административна практика, стр. 24
Писмо № 26360 от 28.01.2003 г. на МДА
административна практика, стр. 25
Заплащане на извънреден труд при сумирано отчитане на работното време и ползване на платен отпуск
авторски материал, стр. 30
Допълнително възнаграждение за работа по клинични пътеки в медицинско заведение за болнична помощ
авторски материал, стр. 31
База за определяне размера на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 33
Времето на получаване на обезщетение за безработица се взема предвид при определяне допълнителното възнаграждение за продължителна работа
авторски материал, стр. 34
Срокът за изпълнението на важни изисквания по безопасност и здраве при работа е до края на 2003 г.
авторски материал, стр. 35
При работа по втори или допълнителен трудов договор, осигурителният доход се взема предвид при изчисляване размера на обезщетението
авторски материал, стр. 38
При работа по втори или допълнителен трудов договор, осигурителният доход се взема предвид при изчисляване размера на обезщетението
авторски материал, стр. 38
Увеличен е максималният размер на паричното обезщетение за безработица
авторски материал, стр. 40
Увеличен е максималният размер на паричното обезщетение за безработица
авторски материал, стр. 40
Продължителността на отпуска за раждане не зависи от поредността на детето
авторски материал, стр. 42
Продължителността на отпуска за раждане не зависи от поредността на детето
авторски материал, стр. 42
Болничен лист може да се издаде и за минало време
авторски материал, стр. 43
Болничен лист може да се издаде и за минало време
авторски материал, стр. 43
Установяване на трудов стаж по съдебен ред
авторски материал, стр. 44
Установяване на трудов стаж по съдебен ред
авторски материал, стр. 44
Писмо № 92-59-1 от 23.01.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 45
Семейни помощи за деца на разведени родители
авторски материал, стр. 45
Писмо № 92-59-1 от 23.01.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 45
Писмо № 92-00-513 от 27.10.2002 г. на НОИ
административна практика, стр. 47
Писмо № 92-00-513 от 27.10.2002 г. на НОИ
административна практика, стр. 47
Отговорност на осигурителя за неправилно издадени документи за пенсиониране
авторски материал, стр. 48
Отговорност на осигурителя за неправилно издадени документи за пенсиониране
авторски материал, стр. 48
Пенсиониране на учителите
авторски материал, стр. 50
Пенсиониране на учителите
авторски материал, стр. 50
Преизчисляване на наследствените пенсии за трудова злополука от 01.01.2000 г.
авторски материал, стр. 52
Преизчисляване на наследствените пенсии за трудова злополука от 01.01.2000 г.
авторски материал, стр. 52
Студенти, прекъснали по болест, имат право на наследствена пенсия
авторски материал, стр. 54
Студенти, прекъснали по болест, имат право на наследствена пенсия
авторски материал, стр. 54
Право на пенсия по § 4, ал. 2 и 3 от ПЗР на КЗОО
авторски материал, стр. 55
Право на пенсия по § 4, ал. 2 и 3 от ПЗР на КЗОО
авторски материал, стр. 55
Писмо № 04-02-434 от 14.12.2002 г. на НОИ
административна практика, стр. 57
Писмо № 04-02-434 от 14.12.2002 г. на НОИ
административна практика, стр. 57
Писмо № 04-02-460 от 15.01.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 58
Писмо № 04-02-460 от 15.01.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 58
Писмо № 04-02-458 от 13.01.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 58
Писмо № 04-02-458 от 13.01.2003 г. на НОИ
административна практика, стр. 58
Здравно осигуряване при работа по граждански договор
авторски материал, стр. 59
Здравно осигуряване при работа по граждански договор
авторски материал, стр. 59
Здравно осигуряване на лицата работещи по трудов договор
авторски материал, стр. 60
Здравно осигуряване на лицата работещи по трудов договор
авторски материал, стр. 60
Писмо № 04-17-33 от 25.09.2002 г. на НЗОК
административна практика, стр. 63
Писмо № 04-17-33 от 25.09.2002 г. на НЗОК
административна практика, стр. 63
Писмо № 94-00-550 от 26.09.2002 г. на НЗОК
административна практика, стр. 64
Писмо № 94-00-550 от 26.09.2002 г. на НЗОК
административна практика, стр. 64
Писмо № 94-00-541 от 13.09.2002 г. на НЗОК
административна практика, стр. 65
Писмо № 94-00-541 от 13.09.2002 г. на НЗОК
административна практика, стр. 65
Изменение в наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане
авторски материал, стр. 86
Изменение в наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане
авторски материал, стр. 86
Примери за определяне на минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности и квалификационни групи професии
авторски материал, стр. 90
Примери за определяне на минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности и квалификационни групи професии
авторски материал, стр. 90