ТП Издания
Книга-годишник "Новото данъчно законодателство през 2021 г."
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2021 година - Общ преглед на промените в ЗКПО, в сила от 01.01.2021 г., обнародвани в ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г. и бр. 107 от 18.12.2020 г. – 2021 г.
авторски материал, стр. 179
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2021 година - Промени в сроковете за деклариране и внасяне на годишните данъци по ЗКПО. Промени в срока за подаване на Годишния отчет за дейността - Нови срокове за подаване на годишни
авторски материал, стр. 186
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2021 година - Промени в сроковете за деклариране и внасяне на годишните данъци по ЗКПО. Промени в срока за подаване на Годишния отчет за дейността - Удължени срокове за внасяне на годи
авторски материал, стр. 188
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2021 година - Промени в сроковете за деклариране и внасяне на годишните данъци по ЗКПО. Промени в срока за подаване на Годишния отчет за дейността - Нов срок за подаване на годишния от
авторски материал, стр. 189
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2021 година - Промени в режима на авансовите вноски за корпоративен данък. Признаване на ускорени данъчни амортизации на определена категория данъчни активи - Съществени промени по отн
авторски материал, стр. 190
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2021 година - Промени в режима на авансовите вноски за корпоративен данък. Признаване на ускорени данъчни амортизации на определена категория данъчни активи - Признаване на ускорени да
авторски материал, стр. 195
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2021 година - Промени относно разширяването на обхвата на определението по § 1, т. 21 от ДР на ЗКПО за „разпореждане с финансови инструменти“. Облекчено данъчно третиране на печалби и
авторски материал, стр. 196
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2021 година - Промени относно разширяването на обхвата на определението по § 1, т. 21 от ДР на ЗКПО за „разпореждане с финансови инструменти“. Облекчено данъчно третиране на печалби и
авторски материал, стр. 198
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2021 година - Промени, свързани с преотстъпването на корпоративен данък - Относно ползването на данъчните облекчения под формата на минимална помощ и такива, представляващи държавна по
авторски материал, стр. 200
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2021 година - Промени, свързани с преотстъпването на корпоративен данък - Удължаване на срока за инвестиране на преотстъпения корпоративен данък от земеделските стопани за 2019 и 2020
авторски материал, стр. 201
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2021 година - Изменения, в сила от 01.01.2021 г., относно данъците върху разходите – 2021 г.
авторски материал, стр. 201
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2021 година - Промени в ЗКПО, касаещи алтернативните данъци – 2021 г.
авторски материал, стр. 203
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2021 година - Други изменения и допълнения в ЗКПО, които не са обхванати в предходните глави от коментара – 2021 г.
авторски материал, стр. 204
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 година - Промени в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2021 г. - Документиране на доходите – 2021 г.
авторски материал, стр. 297
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 година - Промени в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2021 г. - Данъчни облекчения - Въведено е ново данъчно облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот – 2021 г.
авторски материал, стр. 300
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 година - Промени в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2021 г. - Данъчни облекчения - Разширен е обхватът на данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застрахо
авторски материал, стр. 303
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 година - Промени в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2021 г. - Годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - Удължен е срокът за подаване на годишната данъчна декларация за лицата п
авторски материал, стр. 306
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 година - Промени в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2021 г. - Годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - Срок за ползване на отстъпка от данъците за довнасяне по годишната данъч
авторски материал, стр. 308
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 година - Промени в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2021 г. - Срокове за внасяне на данъци - Промяна в срока за внасяне на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от сто
авторски материал, стр. 309
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 година - Промени в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2021 г. - Срокове за внасяне на данъци - Промяна в сроковете за внасяне на други данъци – 2021 г.
авторски материал, стр. 310
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 година - Промени в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2021 г. - Предоставяне на информация – 2021 г.
авторски материал, стр. 311
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 година - Промени в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2021 г. - Промени с временно действие - Разширяване на обхвата на необлагаемите доходи от разпореждане с финансови инструменти
авторски материал, стр. 312
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 година - Промени в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2021 г. - Промени с временно действие - Разширяване на обхвата на необлагаемите доходи от лихви на чуждестранни физически лица
авторски материал, стр. 312
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 година - Промени в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2021 г. - Промени с временно действие - Увеличаване на размерите на данъчното облекчение за деца и за деца с увреждания – 2021
авторски материал, стр. 313
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 година - Промяна в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2022 г. – 2021 г.
авторски материал, стр. 314
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 година - Промени в други закони, имащи отношение към доходите на физическите лица - Увеличен размер в ЗКПО, имащ отношение към необлагаемите доходи за физически лица – 2
авторски материал, стр. 315
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 година - Промени в други закони, имащи отношение към доходите на физическите лица - Удължен е срокът за инвестиране на преотстъпения корпоративен данък от земеделските с
авторски материал, стр. 315
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 година - Промени в други закони, имащи отношение към доходите на физическите лица - Въведена е административнонаказателна санкция за лицата, които прилагат СИДДО без осн
авторски материал, стр. 315
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 година - Актуални въпроси при предоставяне на информация в НАП за изплатени доходи на физически лица през 2020 г. - Предоставяне на информация със справката по чл. 73, а
авторски материал, стр. 317
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 година - Актуални въпроси при предоставяне на информация в НАП за изплатени доходи на физически лица през 2020 г. - Предоставяне на информация със справката по чл. 73, а
авторски материал, стр. 319
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2021 година - Промени, отнасящи се до специалния режим за облагане с ДДС, наречен „режим в Съюза“ - Цели, които се преследват с промените – 2021 г.
авторски материал, стр. 571
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2021 година - Промени, отнасящи се до специалния режим за облагане с ДДС, наречен „режим в Съюза“ - Направени промени в ЗДДС – 2021 г.
авторски материал, стр. 572
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2021 година - Промени, отнасящи се до специалния режим за облагане с ДДС, наречен „режим в Съюза“ - Преходни разпоредби – 2021 г.
авторски материал, стр. 577
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2021 година - Нови положения, свързани с дистанционните продажби на стоки по режим в Съюза - Същност на дистанционните продажби на стоки – 2021 г.
авторски материал, стр. 577
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2021 година - Нови положения, свързани с дистанционните продажби на стоки по режим в Съюза - Цели, които се преследват с промените – 2021 г.
авторски материал, стр. 578
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2021 година - Нови положения, свързани с дистанционните продажби на стоки по режим в Съюза - Основни понятия – 2021 г.
авторски материал, стр. 579
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2021 година - Нови положения, свързани с дистанционните продажби на стоки по режим в Съюза - Място на изпълнение на вътреобщностната дистанционна продажба – 2021 г.
авторски материал, стр. 582
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2021 година - Нови положения, свързани с дистанционните продажби на стоки по режим в Съюза - Регистрация по режим в Съюза – 2021 г.
авторски материал, стр. 583
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2021 година - Нови положения, свързани с дистанционните продажби на стоки по режим в Съюза - Прекратяване на специалната регистрация – 2021 г.
авторски материал, стр. 585
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2021 година - Нови положения, свързани с дистанционните продажби на стоки по режим в Съюза - Данъчни периоди, деклариране и плащане на данъка – 2021 г.
авторски материал, стр. 587
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2021 година - Нови положения, свързани с дистанционните продажби на стоки по режим в Съюза - Корекции на справки-декларации по режим в Съюза – 2021 г.
авторски материал, стр. 588
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2021 година - Нови положения, свързани с дистанционните продажби на стоки по режим в Съюза - Право на данъчен кредит – 2021 г.
авторски материал, стр. 589
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2021 година - Нови положения, свързани с дистанционните продажби на стоки по режим в Съюза - Задължение за водене на електронен регистър – 2021 г.
авторски материал, стр. 591
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2021 година - Нови положения, свързани с дистанционните продажби на стоки по режим в Съюза - Облагане на доставки при прилагане на специалния режим в Съюза – 2021 г.
авторски материал, стр. 592
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2021 година - Нови положения, свързани с дистанционните продажби на стоки по режим в Съюза - Режим в Съюза е приложим и за вътрешни дистанционни продажби на стоки – 2021 г.
авторски материал, стр. 593
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2021 година - Новият режим за дистанционните продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии - Основни понятия – 2021 г.
авторски материал, стр. 595
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2021 година - Новият режим за дистанционните продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии - Място на изпълнение – 2021 г.
авторски материал, стр. 597
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2021 година - Новият режим за дистанционните продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии - Различия между режима в Съюза при дистанционните продажби на стоки и режима на дис
авторски материал, стр. 598
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2021 година - Новият режим за дистанционните продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии - Внос на стоки, чиято дистанционна продажба се облага по специалния режим – 2021 г.
авторски материал, стр. 602
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2021 година - Доставки, улеснявани чрез електронен интерфейс - Същност и основни понятия – 2021 г.
авторски материал, стр. 603
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2021 година - Доставки, улеснявани чрез електронен интерфейс - Данъчно събитие и изискуемост на ДДС – 2021 г.
авторски материал, стр. 607
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2021 година - Доставки, улеснявани чрез електронен интерфейс - Място на изпълнение – 2021 г.
авторски материал, стр. 608
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2021 година - Доставки, улеснявани чрез електронен интерфейс - Облагане по специалните режими – 2021 г.
авторски материал, стр. 610
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2021 година - Доставки, улеснявани чрез електронен интерфейс - Задължение за водене на регистри и отчетност – 2021 г.
авторски материал, стр. 611
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2021 година - Новият режим за внос на малки пратки със стойност до 150 евро - Същност – 2021 г.
авторски материал, стр. 612
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2021 година - Новият режим за внос на малки пратки със стойност до 150 евро - Облагане по специалния режим – 2021 г.
авторски материал, стр. 613
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2021 година - Други изменения и допълнения - Ново положение в облагането на доставките на ресторантьори и на кетъринг фирми, в сила от 01.12.2020 г. – 2021 г.
авторски материал, стр. 614
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2021 година - Други изменения и допълнения - Изменения и допълнения, свързани със СУПТО, в сила от 12.12.2020 г. – 2021 г.
авторски материал, стр. 616
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2021 година - Други изменения и допълнения - Промяна, отнасяща се до освобождаването от ДДС на застрахователните услуги, в сила от 01.01.2021 г. – 2021 г.
авторски материал, стр. 617
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2021 година - Промени, направени със ЗИДЗДДС (ДВ, бр. 107 от 2020 г.) - За целите на ДДС при търговията със стоки Северна Ирландия остава държава членка – 2021 г.
авторски материал, стр. 619
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2021 година - Промени, направени със ЗИДЗДДС (ДВ, бр. 107 от 2020 г.) - Въвежда се облагане с нулева ставка за период от две години на доставките и придобиванията на ваксини и диагностич
авторски материал, стр. 619
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност за 2021 година - Промени, направени със ЗИДЗДДС (ДВ, бр. 107 от 2020 г.) - Преходни правила, отнасящи се до Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия – 2021 г.
авторски материал, стр. 621
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2020 година - Промяна в правилата за обезпеченията при режим отложено плащане на акциз – 2021 г.
авторски материал, стр. 624
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2020 година - Промени в разпоредбите за определяне и заплащане на акциза – 2021 г.
авторски материал, стр. 627
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2020 година - Засилване на контрола по отношение на освободените за потребление акцизни стоки – 2021 г.
авторски материал, стр. 628
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2020 година - Обезпечаване на акциз за целите на митническото законодателство – 2021 г.
авторски материал, стр. 630
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2020 година - Специфична хипотеза на движение на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната, до територията на друга държава членка – 2021 г.
авторски материал, стр. 631
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2020 година - Промени в разпоредбите относно установяване на липси при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз – 2021 г.
авторски материал, стр. 632
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2020 година - Задължителна регистрация на акредитираните представители на чуждестранните лица за дейности, свързани с продажба на електрическа енергия и природен газ – 2021 г.
авторски материал, стр. 632
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2020 година - Промени в процедурата по издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител (ОАКП) – 2021 г.
авторски материал, стр. 633
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2020 година - Възстановяване на акциз за етилов алкохол – 2021 г.
авторски материал, стр. 633
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2020 година - Място на извършване на нарушението в специфични случаи – 2021 г.
авторски материал, стр. 634
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2020 година - Синхронизиране на забраните с режима на облагане в обектите за безмитна търговия – 2021 г.
авторски материал, стр. 634
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2020 година - Промени в ЗАДС, направени с други изменителни закони през 2020 г. – 2021 г.
авторски материал, стр. 635
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2020 година - Промени в данъка върху недвижимите имоти – 2021 г.
авторски материал, стр. 740
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2020 година - Промени в данъка върху прехвърлителните сделки – 2021 г.
авторски материал, стр. 741
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2020 година - Промени в данъка върху превозните средства – 2021 г.
авторски материал, стр. 742
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2020 година - Промени в туристическия данък – 2021 г.
авторски материал, стр. 743
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2020 година - Промени в таксата за битови отпадъци – 2021 г.
авторски материал, стр. 744
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2020 година - Промени в Допълнителните разпоредби на ЗМДТ – 2021 г.
авторски материал, стр. 746
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Изменения в режима на данъчната и осигурителната информация – 2021 г.
авторски материал, стр. 750
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Временно спиране на сроковете по ДОПК – 2021 г.
авторски материал, стр. 752
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Промени, свързани с компетентността на органите на НАП – 2021 г.
авторски материал, стр. 753
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Въвеждане на възможност за предварително уведомяване на НАП за превоз на стоки с висок фискален риск – 2021 г.
авторски материал, стр. 755
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Въвеждане на правила за конституирането на представител в производствата по ДОПК при смърт на физическо лице – 2021 г.
авторски материал, стр. 756
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Допълнение на изискването за посочване на банкова сметка – 2021 г.
авторски материал, стр. 756
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Стимулиране на връчването на документи по електронен път – 2021 г.
авторски материал, стр. 757
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Промени, свързани с някои от производствата по ДОПК – 2021 г.
авторски материал, стр. 757
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Промени, свързани с давността по ДОПК – 2021 г.
авторски материал, стр. 759
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Промени, свързани с основанията за прилагане на СИДДО – 2021 г.
авторски материал, стр. 760
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Промени, свързани с последователността на погасяване на публичните вземания – 2021 г.
авторски материал, стр. 760
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Промени, свързани с принудителното изпълнение по ДОПК – 2021 г.
авторски материал, стр. 761
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Промяна в сроковете за предоставяне на информация – 2021 г.
авторски материал, стр. 763
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2020 година - Промяна при административнонаказателните разпоредби на ДОПК – 2021 г.
авторски материал, стр. 763