ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2021 г., кн. 02
Година на три юбилейни дати и годишнини за професията на независимите финансови одитори в България
авторски материал, стр. 5
Данъчно третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане на разходи за PCR-тестове за осигуряване на безопасна работа на служителите
административна практика, стр. 21
Актуални въпроси при предоставянето на информация в НАП за изплатени доходи на физически лица през 2020 година
авторски материал, стр. 24
Прилагане разпоредбите на ЗДДФЛ, във връзка с определяне на данъчната основа за придобит доход от продажба на акции и дялове в търговско дружество, капиталът на което е формиран от апорт на недвижимо имущество
административна практика, стр. 30
Промените в ЗДДС, отнасящи се до специалния режим за облагане с ДДС, наречен „режим в Съюза“, влизащи в сила от средата на 2021 година
авторски материал, стр. 33
Разяснения относно последните изменения в Закона за данък върху добавената стойност, във връзка с декларирането и отчитането на данъка
административна практика, стр. 42
Мерки на търговската политика и митата, с които се облагат стоките с произход от САЩ при внос в България и в другите държави членки на Европейския съюз
авторски материал, стр. 47
Извънредното положение, застраховането и туристическите услуги
авторски материал, стр. 58
Определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващите се лица за 2020 година
авторски материал, стр. 65
Нови моменти в производството по обжалване на отказите на длъжностните лица при Агенцията по вписванията
авторски материал, стр. 68
Изисквания при предлагането и продажбата на персонални пенсионни продукти - ПЕПП
авторски материал, стр. 76