ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2003 г., кн. 01
Принципът на предпазливост в сферата на финансовото счетоводство
авторски материал, стр. 5
Обезценка на дълготрайни активи
авторски материал, стр. 11
Отчитане на провизиите за вземания, начислени през предходни периоди
авторски материал, стр. 21
Компенсиране на липси с излишъци
авторски материал, стр. 23
Осчетоводяване на отписани банкови авоари
авторски материал, стр. 24
Право за съставяне на счетоводен отчет
авторски материал, стр. 24
Новите изменения и допълнения в Закона за корпоративното подоходно облагане
авторски материал, стр. 26
Нови изменения и допълнения на Закона за облагане доходите на физическите лица за 2003 г.
авторски материал, стр. 34
Данъчно облагане на възнагражденията, изплащани за авторски публикации
авторски материал, стр. 39
Промени в ЗДДС, отнасящи се до "ДДС-сметката" и правото на данъчен кредит
авторски материал, стр. 41
Коментар на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите
авторски материал, стр. 50
Отмяна на задължението за сключване на писмен договор за ремонт и поддръжка на фискално устройство
авторски материал, стр. 56
Писмо № 24-00-513 от 16.12.2002 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 59
Писмо № 91-00-222 от 16.12.2002 г. на ГДД при МФ
административна практика, стр. 59
Промените в законовата уредба на местните такси
авторски материал, стр. 60
Писмените обяснения на трети лица като доказателство в данъчния процес
авторски материал, стр. 66
Износът на човешки органи от РБ е забранен
авторски материал, стр. 73
Промени в Закона за застраховането, регламентиращи задължителното застраховане
авторски материал, стр. 75