ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2021 г., кн. 01
Обособяване от съществуващ жилищен имот на нови обекти на правото на собственост
авторски материал, стр. 5
Допустимо ли е възстановяване на незаявени гори и земи от горския фонд с иск срещу общинската служба по земеделие?
авторски материал, стр. 20
Новата наребда за условията и реда за осъществяване на двустранна връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър
авторски материал, стр. 25
За ревандикацията на идеална част от недвижим имот между съсобственици
авторски материал, стр. 29
Публична продан на недвижим имот след съдебна делба
авторски материал, стр. 44
Съдебна практика на ВКС по чл. 33 от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 62
Относно оспорването на припознаването
авторски материал, стр. 72
Бележки по Решение № 14 от 15.10.2020 г. на Конституционния съд по конст. д. № 2/2020 г.
авторски материал, стр. 81