ТП Издания
Книга-годишник "Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 г."
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Общ преглед на промените в корпоративното подоходно облагане за 2020 г. – 2020 г.
авторски материал, стр. 14
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени, наложени и предизвикани от европейското данъчно законодателство, както и регламентиране на въпроси, свързани или близки до него – 2020 г.
авторски материал, стр. 22
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени по важни практически въпроси, засягащи широк кръг данъчно задължени лица, наложени и предизвикани от неправилно административно третиране и практика и/или противоречие между административната и съдеб
авторски материал, стр. 46
Писмо № 26-Ш-10 от 10.01.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 65
Писмо № 53-04-1237 от 20.01.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 71
Писмо № 24-39-185 от 23.01.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 78
Писмо № М-26-Л-1 от 27.01.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 80
Писмо № 53-04-142 от 06.03.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 83
Писмо № 96-00-70 от 10.03.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 88
Писмо № 20-00-74 от 24.03.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 93
Писмо № 20-00-87-1 от 30.03.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 96
Писмо № 24-39-170-2 от 03.06.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 100
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Промените в данъчния закон и въпроси, свързани с прилагането им – 2020 г.
авторски материал, стр. 102
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишни задължения по ЗДДФЛ – 2020 г.
авторски материал, стр. 118
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Санкции – 2020 г.
авторски материал, стр. 151
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Казуси от практиката - Попълване на справката по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ в случаите на дългосрочно командировани служители в чужбина – 2020 г.
авторски материал, стр. 158
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Казуси от практиката - Съпоставка между данните в справката по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ с тези в Декларация образец № 1 – 2020 г.
авторски материал, стр. 160
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Казуси от практиката - Попълване на данни в справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ, във връзка с изплащането на ликвидационен дял – 2020 г.
авторски материал, стр. 162
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Казуси от практиката - Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ, когато данъкът е за сметка на платеца – 2020 г.
авторски материал, стр. 163
Писмо № М-26-Л-229 от 04.02.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 166
Писмо № 3_259 от 11.02.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 168
Писмо № М-94-К-13 от 21.02.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 170
Писмо № М-24-38-55 от 20.03.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 171
Писмо № 24-39-177 от 25.03.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 173
Писмо № М-94-Й-4 от 22.04.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 178
Писмо № М-26-М-112 от 27.04.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 183
Писмо № 3_661 от 30.04.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 187
Писмо № М-24-38-77 от 30.04.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 190
Писмо № М-94-Д-416 от 07.05.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 201
Коментар по данъка върху добавената стойност - Представяне на промените в ЗДДС – 2020 г.
авторски материал, стр. 204
Коментар по данъка върху добавената стойност - Изменения и допълнения в ППЗДДС – 2020 г.
авторски материал, стр. 235
Коментар по данъка върху добавената стойност - Проблеми и казуси, свързани с прилагането на закона - Правото на данъчен кредит и неговите корекции при отписване на невъведен в експлоатация дълготраен актив, за който правото е упражнено – 2020 г.
авторски материал, стр. 260
Коментар по данъка върху добавената стойност - Проблеми и казуси, свързани с прилагането на закона - Последователни (верижни) доставки – 2020 г.
авторски материал, стр. 274
Коментар по данъка върху добавената стойност - Проблеми и казуси, свързани с прилагането на закона - За прехвърлянето на обороти за регистрация по ЗДДС при последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект – 2020 г.
авторски материал, стр. 280
Коментар по данъка върху добавената стойност - Проблеми и казуси, свързани с прилагането на закона - За задължителната регистрация по ЗДДС при достигане на облагаем оборот от 50 000 лв. в рамките на (до) два месеца и определянето на данъчни задължения в т
авторски материал, стр. 288
Писмо № М-24-36-10 от 07.01.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 297
Писмо № 24-39-11 от 09.01.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 301
Писмо № 20-31-2 от 10.01.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 303
Писмо № 20-00-8 от 10.01.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 305
Писмо № 96-00-35 от 03.02.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 311
Писмо № 20-00-505 от 03.02.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 313
Писмо № 20-00-24 от 25.02.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 330
Писмо № 24-38-44 от 27.02.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 332
Писмо № 24-35-32 от 10.04.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 335
Писмо № 24-39-194 от 15.05.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 338
Писмо № 3_917 от 10.06.2020 г. на НАП
административна практика, стр. 346
Коментар по счетоводното приключване и годишната финансова отчетност за 2020 година - Нормативни и регулаторни изисквания - Общи изисквания към финансовата отчетност – 2020 г.
авторски материал, стр. 352
Коментар по счетоводното приключване и годишната финансова отчетност за 2020 година - Нормативни и регулаторни изисквания - Счетоводно-правните принципи в българското законодателство – 2020 г.
авторски материал, стр. 361
Коментар по счетоводното приключване и годишната финансова отчетност за 2020 година - Нормативни и регулаторни изисквания - Отговорности, съставители и срокове за представяне на финансовата отчетност – 2020 г.
авторски материал, стр. 369
Коментар по счетоводното приключване и годишната финансова отчетност за 2020 година - Нормативни и регулаторни изисквания - Категории предприятия и групи предприятия – 2020 г.
авторски материал, стр. 376
Коментар по счетоводното приключване и годишната финансова отчетност за 2020 година - Нормативни и регулаторни изисквания - Допустими счетоводни бази – 2020 г.
авторски материал, стр. 380
Коментар по счетоводното приключване и годишната финансова отчетност за 2020 годин - Нормативни и регулаторни изисквания - Задължение за извършване на независим финансов одит – 2020 г.
авторски материал, стр. 389
Коментар по счетоводното приключване и годишната финансова отчетност за 2020 година - Нормативни и регулаторни изисквания - Публикуване – 2020 г.
авторски материал, стр. 391
Коментар по счетоводното приключване и годишната финансова отчетност за 2020 година - Нормативни и регулаторни изисквания - Влияние на световната пандемия от Covid-19 върху счетоводното приключване и финансовата отчетност – 2020 г.
авторски материал, стр. 394
Коментар по счетоводното приключване и годишната финансова отчетност за 2020 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване - Основни процедурни въпроси – 2020 г.
авторски материал, стр. 398
Коментар по счетоводното приключване и годишната финансова отчетност за 2020 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване - Първоначално оценяване и признаване на активите и пасивите – 2020 г.
авторски материал, стр. 402
Коментар по счетоводното приключване и годишната финансова отчетност за 2020 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване - Последващи корекции в стойността на активите и пасивите – 2020 г.
авторски материал, стр. 405
Коментар по счетоводното приключване и годишната финансова отчетност за 2020 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване - Данъчно облагане и счетоводно представяне на годишните финансови резултати – 2020 г.
авторски материал, стр. 411
Коментар по счетоводното приключване и годишната финансова отчетност за 2020 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване - Представяне на събитията, настъпили след края на отчетния период – 2020 г.
авторски материал, стр. 419
Коментар по счетоводното приключване и годишната финансова отчетност за 2020 година - Годишни финансови отчети – 2020 г.
авторски материал, стр. 423
Коментар по счетоводното приключване и годишната финансова отчетност за 2020 година - Особености на годишното счетоводно приключване в някои специфични отрасли и дейности - 2020 г.
авторски материал, стр. 485
Коментар по счетоводното приключване и годишната финансова отчетност за 2020 година - Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2020 година - Обхват и съдържание на отчетната информация в годишния финансов от
авторски материал, стр. 542
Коментар по счетоводното приключване и годишната финансова отчетност за 2020 година - Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2020 година - Спазване на нормативната рамка на финансово отчитане, както и указ
авторски материал, стр. 544
Коментар по счетоводното приключване и годишната финансова отчетност за 2020 година - Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2020 година - Специфика в счетоводната отчетност на бюджетните организации – 202
авторски материал, стр. 547
Коментар по счетоводното приключване и годишната финансова отчетност за 2020 година - Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2020 година - Етапи на годишното счетоводно приключване за 2020 година – 2020 г.
авторски материал, стр. 567