ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2020 г., кн. 09
Относно обхвата на третите лица, ползващи се от закрилата по чл. 17, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал, стр. 5
Защита на владелеца за направени от него полезни разноски в чужд имот
авторски материал, стр. 13
Прекратяване на ограниченото вещно право на ползване по искане на собственика на недвижим имот
авторски материал, стр. 24
Съдебна практика на ВКС по чл. 167, 170 и 172 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал, стр. 35
За извънсъдебното разваляне на аренден договор поради неизпълнение на задължението за плащане на рента
авторски материал, стр. 46
Промените в Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър
авторски материал, стр. 52
Може ли наследникът да бъде призован по реда на чл. 47 от Гражданския процесуален кодекс в производство по чл. 51 от Закона за наследството?
авторски материал, стр. 57
Предявен по реда на чл. 108 от Закона за собствеността иск от съсобственик на недвижим имот
авторски материал, стр. 64
Набиране, поддържане в актуално състояние и предоставяне на специализирани данни за обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК
авторски материал, стр. 73
Идентификацията на бизнес субектите - възможности, закрила чрез права на интелектуална собственост
авторски материал, стр. 88