ТП Издания
Книга "Правото на Европейския съюз по осигуряване на безопасност и здраве при работа. Отговорности, права и задължения на работодателите, работниците и служителите" - 2018 г.
Мерки за подобряване на безопасността и здравето на работещите - Практически разяснения по прилагането на Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на ра
авторски материал, стр. 29
Минимални изисквания за здраве и безопасност на работното място - Практически разяснения по прилагането на Директива 89/654/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве на работното място
авторски материал, стр. 90
Минимални изисквания при използване на работното оборудване - Практически разяснения по прилагането на Директива 2009/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работн
авторски материал, стр. 98
Минимални изисквания при използване на лични предпазни средства - Практически разяснения по прилагането на Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на л
авторски материал, стр. 101
Минимални изисквания при ръчна обработка на товари - Практически разяснения по прилагането на Директива 90/269/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. относно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при ръчна обработка на товари, когат
авторски материал, стр. 135
Минимални изисквания при работа с екранно оборудване (видеодисплеи) - Практически разяснения по прилагането на Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. относно минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд при работа с екранн
авторски материал, стр. 148
Минимални изисквания за защита от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени - Практически разяснения по прилагането на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно защитата на работниците от рискове,
авторски материал, стр. 170
Минимални изисквания за защита от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти - Практически разяснения по прилагането на Директива 2000/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно защитата на работниците от рисковете
авторски материал, стр. 216
Минимални изисквания за безопасност и здраве на строителните участъци - Практически разяснения по прилагането на Директива 92/57/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 г. за прилагане на минимални изисквания за безопасност и здраве на временни или подвижни строител
авторски материал, стр. 288
Минимални изисквания за осигуряване на знаци и сигнали за безопасност и здраве - Практически разяснения по прилагането на Директива 92/58/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 г. относно минималните изисквания за осигуряване на знаци за безопасност и/или здраве по
авторски материал, стр. 315
Минимални изисквания за подобряване безопасността и здравето на бременни работнички - Практически разяснения по прилагането на Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здрав
авторски материал, стр. 331
Минимални изисквания за подобряване безопасността и здравето при рудодобива чрез сондиране - Практически разяснения по прилагането на Директива 92/91/ЕИО на Съвета от 3 ноември 1992 г. за минималните изисквания за подобряване опазването на безопасността и
авторски материал, стр. 355
Минимални изисквания за подобряване безопасността и здравето при рудодобива по открит и подземен способ - Практически разяснения по прилагането на Директива 92/104/ЕИО на Съвета от 3 декември 1992 г. относно минималните изисквания за подобряване опазванет
авторски материал, стр. 382
Минимални изисквания за защита от рискове, свързани с експозиция на химични агенти - Практически разяснения по прилагането на Директива 98/24/EO на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с хим
авторски материал, стр. 452
Минимални изисквания за защита от експлозивни атмосфери - Практически разяснения по прилагането на Директива 1999/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1999 г. относно минималните изисквания за подобряване защитата на здравето и безопа
авторски материал, стр. 472
Минимални изисквания за защита при експозиция на вибрации - Практически разяснения по прилагането на Директива № 2002/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозици
авторски материал, стр. 496
Минимални изисквания за защита при експозиция на шум - Практически разяснения по прилагането на Директива 2003/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 февруари 2003 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията
авторски материал, стр. 519
Минимални изисквания за защита при експозиция на изкуствени оптични лъчения - Практически разяснения по прилагането на Директива 2006/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свъ
авторски материал, стр. 555
Минимални изисквания за защита при експозиция електромагнитни полета - Практически разяснения по прилагането на Директива 2013/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с
авторски материал, стр. 601
Подобряване безопасността и здравето на работещите по срочно или временно трудово правоотношение - Практически разяснения по прилагането на Директива 91/383/ЕИО на Съвета от 25 юни 1991 г. за допълнение на мерките за насърчаване на подобряването на безоп
авторски материал, стр. 612
Закрила на младите хора на работното място - Практически разяснения по прилагането на Директива 94/33/ЕО на Съвета от 22 юни 1994 г. за закрила на младите хора на работното място
авторски материал, стр. 638
Минимални изисквания за защита при експозиция на азбест - Практически разяснения по прилагането на Директива 2009/148/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с eкспозицията на азбе
авторски материал, стр. 664
Минимални изисквания за безопасност и медицинско обслужване на борда на плавателните съдове - Практически разяснения по прилагането на Директива 92/29/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве за подобряване н
авторски материал, стр. 666
Минимални изисквания за безопасност и здраве при работа на борда на риболовни кораби - Практически разяснения по прилагането на Директива 93/103/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1993 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве при работа на борда
авторски материал, стр. 669