ТП Издания
Книга "Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания" - 2019 г.
Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания - Приложен коментар - Кои работодатели са длъжни да изпълняват квотата и кои са освободени от нейното изпълнение по силата на този или друг закон?
авторски материал, стр. 11
Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания - Приложен коментар - Изпълнение на квотите по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания за работодатели с 50 и повече, и със 100 и повече работници и служители
авторски материал, стр. 21
Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания - Приложен коментар - Какво е подходящо да направят работодателите, засегнати от квотите, за попълването им?
авторски материал, стр. 32
Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания - Приложен коментар - Законови възможности за освобождаване от квоти съгласно чл. 38, ал. 3 ЗХУ
авторски материал, стр. 51
Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания - Приложен коментар - Алтернативни мерки
авторски материал, стр. 62
Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания - Приложен коментар - Компенсационни вноски по чл. 38, ал. 6 ЗХУ
авторски материал, стр. 69
Въпроси и отговори от практиката на ИА „ГИТ“ и МТСП по прилагането на Закона за хората с увреждания – 1/2020
административна практика, стр. 82
Въпроси и отговори от практиката на ИА „ГИТ“ и МТСП по прилагането на Закона за хората с увреждания – 3/2020
административна практика, стр. 84
Въпроси и отговори от практиката на ИА „ГИТ“ и МТСП по прилагането на Закона за хората с увреждания – 2/2020
административна практика, стр. 84
Въпроси и отговори от практиката на ИА „ГИТ“ и МТСП по прилагането на Закона за хората с увреждания – 4/2020
административна практика, стр. 87
Въпроси и отговори от практиката на ИА „ГИТ“ и МТСП по прилагането на Закона за хората с увреждания – 5/2020
административна практика, стр. 91
Въпроси и отговори от практиката на ИА „ГИТ“ и МТСП по прилагането на Закона за хората с увреждания – 6/2020
административна практика, стр. 93
Въпроси и отговори от практиката на ИА „ГИТ“ и МТСП по прилагането на Закона за хората с увреждания – 7/2020
административна практика, стр. 95
Въпроси и отговори от практиката на ИА „ГИТ“ и МТСП по прилагането на Закона за хората с увреждания – 8/2020
административна практика, стр. 96
Въпроси и отговори от практиката на ИА „ГИТ“ и МТСП по прилагането на Закона за хората с увреждания – 9/2020
административна практика, стр. 98
Въпроси и отговори от практиката на ИА „ГИТ“ и МТСП по прилагането на Закона за хората с увреждания – 10/2020
административна практика, стр. 100
Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на иа „Главна инспекция по труда“ за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания
административна практика, стр. 276
Указания до работодателите за подаване на уведомления за заемане на работни места за хора с трайни увреждания съгласно чл. 41 от Закона за хората с увреждания
административна практика, стр. 285