ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2020 г., кн. 04/05
Решенията на общото събрание на ООД относно отговорността на управителя за вреди, причинени на ООД, в практиката на ВКС
авторски материал, стр. 5
Действието на ЗМДВИП спрямо забавени плащания по договори за кредит, лизинг и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и др.)
авторски материал, стр. 15
Съдебна практика на ВКС по чл. 87 от Закона за задълженията и договорите
съдебна практика, стр. 27
Съдебна практика на ВКС по чл. 87 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал, стр. 27
Принудителното изпълнение при извънредната ситуация
авторски материал, стр. 39
Тече ли погасителна давност за вземания по изпълнителни дела, образувани преди приемането на ТР № 2/26.05.2015 г. по тълк. д. № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС?
авторски материал, стр. 48
Ефектът от извънредните мерки върху осребряването в производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 57
Обществените поръчки в условията на пандемията и предприетите законодателни промени
авторски материал, стр. 67
Обработване на лични данни при прилагане на противоепидемични мерки
авторски материал, стр. 75
Въпроси на частното право в условията на извънредно положение
авторски материал, стр. 88