ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2020 г., кн. 03
Действие на вписването в ТРРЮЛНЦ на прехвърляне на дружествен дял в ООД и на свързаните с него промени
авторски материал, стр. 5
Основания за изключване на съдружник от дружество с ограничена отговорност
авторски материал, стр. 17
Забраната за сключване на правни сделки по чл. 28 от закона за приватизацията и следприватизационния контрол в съдебната практика
авторски материал, стр. 24
Правен анализ на търговското споразумение между Европейския съюз и Канада (СЕТА)
авторски материал, стр. 35
Спестеният разход като форма на обогатяване при иска по чл. 59 от Закона за задълженията и договорите - Няколко хипотези от съдебната практика
авторски материал, стр. 46
Практика на ВКС по чл. 49 от Закона за задълженията и договорите
съдебна практика, стр. 61
Практика на ВКС по чл. 49 от Закона за задълженията и договорите
съдебна практика, стр. 61
Проблеми на правоприлагането по двата въпроса, поставени в тълкувателно дело № 2 от 2018 г. на ОСТК на Върховния касационен съд
авторски материал, стр. 69
Въпроси от практиката по искане за временна мярка „спиране на процедурата“
авторски материал, стр. 81