ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2020 г., кн. 03
Подлежи ли на касационно обжалване определението на апелативния съд, потвърждаващо разпореждане на окръжен съд за връщане на касационна жалба
авторски материал, стр. 5
Вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари в нотариалната дейност
авторски материал, стр. 18
Практика по нормата - Член 97 и 98 от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 27
Практика по нормата Член 97 и 98 от Закона за собствеността
съдебна практика, стр. 27
Решение № 55 от 16.04.2019 г. на ВКС по гр. д. № 1754/2018 г., ІV г. о.
съдебна практика, стр. 27
Решение № 173 от 26.06.2013 г. на ВКС по гр. д. № 1273/2013 г., І г. о.
съдебна практика, стр. 28
Решение № 47 от 25.02.2014 г. на ВКС по гр. д. № 5425/2013 г., I г. о.
съдебна практика, стр. 28
Решение № 189 от 06.01.2015 г. на ВКС по гр. д. № 2640/2014 г., I г. о.
съдебна практика, стр. 29
Решение № 80 от 27.07.2018 г. на ВКС по гр. д. № 3114/2017 г., II г. о.
съдебна практика, стр. 30
Решение № 143 от 16.03.2012 г. на ВКС по гр. д. № 913/2011 г., I г. о.
съдебна практика, стр. 31
Решение № 102 от 04.10.2019 г. на ВКС по гр. д. № 4736/2017 г., ІІ г. о.
съдебна практика, стр. 32
Приложение на нормата на чл. 39б, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната собственост
авторски материал, стр. 34
Могат ли „белите петна“ да се придобият по давност от ползвателя, на когото са разпределени за ползване?
авторски материал, стр. 44
Нанасяне в кадастралната карта на поземлен имот в границите на урбанизирана територия, възстановен с постановено на основание чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ съдебно решение
авторски материал, стр. 56
Завещателни разпореждания под условие
авторски материал, стр. 58
Забраната за обжалване на общите устройствени планове по чл. 215, ал. 6 от Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 69