ТП Издания
Книга-годишник "Трудови отношения - 2020 г."
Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2019 година - Съдебна защита срещу незаконното прекратяване на трудовото правоотношение. Важни материалноправни и процесуалноправни въпрос
авторски материал, стр. 307
Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2019 година - Срочни трудови договори и трудов договор със срок за изпитване - 2020 г.
авторски материал, стр. 313
Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2019 година - Имуществена отговорност на работодателя и на работника или служителя - 2020 г.
авторски материал, стр. 316
Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2019 година - Общи основания за прекратяване на трудовия договор по чл. 325 КТ - 2020 г.
авторски материал, стр. 322
Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2019 година - Основания за едностранно прекратяване на трудовия договор от работодателя по чл. 328 КТ - 2020 г.
авторски материал, стр. 327
Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2019 година - Подбор - 2020 г.
авторски материал, стр. 333
Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2019 година - Дисциплинарна отговорност - 2020 г.
авторски материал, стр. 335
Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2019 година - Предварителна закрила при уволнение - 2020 г.
авторски материал, стр. 341
Трудови отношения - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство през 2019 година - Трудово възнаграждение - 2020 г.
авторски материал, стр. 344
Писмо № 26-806 от 16.10.2019 г. на МТСП
административна практика, стр. 351
Писмо № 26-615 от 25.07.2019 г. на МТСП
административна практика, стр. 352
Писмо № 26-616 от 25.07.2019 г. на МТСП
административна практика, стр. 353
Писмо № 94-2690 от 25.10.2019 г. на МТСП
административна практика, стр. 355
Писмо № 26-596 от 15.07.2019 г. на МТСП
административна практика, стр. 357
Писмо № 92-555 от 19.06.2019 г. на МТСП
административна практика, стр. 360
Псимо № 94-800 от 25.03.2019 г. на МТСП
административна практика, стр. 361
Писмо № 94-829 от 28.10.2019 г. на МТСП
административна практика, стр. 363
Писмо № 94-2370 от 25.09.2019 г. на МТСП
административна практика, стр. 364
Писмо № 94-1357 от 03.06.2019 г. на МТСП
административна практика, стр. 366
Писмо № 25-31 от 14.05.2019 г. на МТСП
административна практика, стр. 367
Писмо № 37-213 от 22.10.2019 г. на МТСП
административна практика, стр. 367
Писмо № 67-64 от 01.08.2019 г. на МТСП
административна практика, стр. 368
Писмо № 26-223 от 13.02.2019 г. на МТСП
административна практика, стр. 370
Писмо № 94-470 от 21.02.2019 г. на МТСП
административна практика, стр. 370
Писмо № 26-832 от 28.10.2019 г. на МТСП
административна практика, стр. 371
Писмо № 94-2680 от 25.10.2019 г. на МТСП
административна практика, стр. 374
Писмо № 67-63 от 29.07.2019 г. на МТСП
административна практика, стр. 375
Писмо № 67-67 от 09.08.2019 г. на МТСП
административна практика, стр. 376
Трудови отношения – Коментар - Вписване в регистъра на синдикалните и работодателските организации към съответния окръжен съд – 2020 г.
авторски материал, стр. 377
Трудови отношения – Коментар - Задължителни реквизити на трудовия договор – 2020 г.
авторски материал, стр. 379
Трудови отношения – Коментар - Трудовият договор за работа от разстояние като гъвкава форма на заетост – 2020 г.
авторски материал, стр. 385
Трудови отношения – Коментар - Задължения на предприятието ползвател към работника или служителя – 2020 г.
авторски материал, стр. 391
Трудови отношения – Коментар - Ограничения на работното време по трудов договор за допълнителен труд – 2020 г.
авторски материал, стр. 396
Трудови отношения – Коментар - Пътни, дневни и квартирни пари при командироване в страната – 2020 г.
авторски материал, стр. 400
Трудови отношения – Коментар - Хипотези на командироване или изпращане в рамките на предоставяне на услуги – 2020 г.
авторски материал, стр. 404
Трудови отношения – Коментар - Задължение на работника или служителя да бъде лоялен към работодателя и да пази доброто име на предприятието – 2020 г.
авторски материал, стр. 407
Трудови отношения – Коментар - Право на информация и консултации в случаи на масово уволнение – 2020 г.
авторски материал, стр. 410
Трудови отношения – Коментар - Възможности за разпределение на работното време съобразно режима на работния процес – 2020 г.
авторски материал, стр. 416
Трудови отношения – Коментар - Работа през определени дни от месеца - възможности и ограничения – 2020 г.
авторски материал, стр. 419
Трудови отношения – Коментар - Максимална продължителност на работния ден и на работната смяна – 2020 г.
авторски материал, стр. 421
Трудови отношения – Коментар - Едностранно удължаване на работното време от работодателя – 2020 г.
авторски материал, стр. 424
Трудови отношения – Коментар - Преодолима и непреодолима забрана за полагане на нощен и извънреден труд за някои групи работници и служители – 2020 г.
авторски материал, стр. 429
Трудови отношения – Коментар - Допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки – 2020 г.
авторски материал, стр. 432
Трудови отношения – Коментар - Отпуск при встъпване в брак и при кръводаряване – 2020 г.
авторски материал, стр. 435
Трудови отношения – Коментар - Ползване на неплатен отпуск – 2020 г.
авторски материал, стр. 437
Трудови отношения – Коментар - Отпуск на майката поради бременност и раждане – 2020 г.
авторски материал, стр. 441
Трудови отношения – Коментар - Какви отпуски могат да ползват бащата или бабата и дядото на детето при раждане и отглеждане на малко дете – 2020 г.
авторски материал, стр. 445
Трудови отношения – Коментар - Родителският отпуск и Директивата относно равновесието между професионалния и личния живот – 2020 г.
авторски материал, стр. 454
Трудови отношения – Коментар - Съвместяване на трудови и семейни задължения – 2020 г.
авторски материал, стр. 458
Трудови отношения – Коментар - Принудителен платен годишен отпуск – 2020 г.
авторски материал, стр. 461
Трудови отношения – Коментар - Хипотези на отлагане ползването на платения годишен отпуск – 2020 г.
авторски материал, стр. 462
Трудови отношения – Коментар - База за изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск – 2020 г.
авторски материал, стр. 465
Трудови отношения – Коментар - Погасяване на правото на ползване на платен годишен отпуск. Забрана за парично компенсиране – 2020 г.
авторски материал, стр. 468
Трудови отношения – Коментар - Право на платен годишен отпуск за периода на незаконно уволнение – 2020 г.
авторски материал, стр. 471
Трудови отношения – Коментар - Процедура по налагане на дисциплинарно наказание на работник или служител, изпратен от предприятие, което осигурява временна работа – 2020 г.
авторски материал, стр. 474
Трудови отношения – Коментар - Системни нарушения на трудовата дисциплина – 2020 г.
авторски материал, стр. 476
Трудови отношения – Коментар - Отговорност за вреда, причинена от няколко работници или служители – 2020 г.
авторски материал, стр. 478
Трудови отношения – Коментар - Обезщетение за неспазено предизвестие – 2020 г.
авторски материал, стр. 480
Трудови отношения – Коментар - При дисциплинарно уволнение работникът или служителят дължи на работодателя обезщетение – 2020 г.
авторски материал, стр. 483
Трудови отношения – Коментар - Право на работника или служителя на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест – 2020 г.
авторски материал, стр. 485
Трудови отношения – Коментар - Право на работника или служителя на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, след като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст – 2020 г.
авторски материал, стр. 488
Трудови отношения – Коментар - Трудов договор при дуална система на обучение – 2020 г.
авторски материал, стр. 495
Трудови отношения – Коментар - Какво получава работникът срещу предоставяне на работната си сила – 2020 г.
авторски материал, стр. 500
Трудови отношения – Коментар - Съставяне, утвърждаване и прилагане на вътрешните правила за работната заплата в предприятието – 2020 г.
авторски материал, стр. 503
Трудови отношения – Коментар - Видове допълнителни трудови възнаграждения. Допълнително материално стимулиране – 2020 г.
авторски материал, стр. 508
Трудови отношения – Коментар - Заплащане на извънредния труд – 2020 г.
авторски материал, стр. 511
Трудови отношения – Коментар - Изплащане на трудовото възнаграждение – 2020 г.
авторски материал, стр. 513
Трудови отношения – Коментар - Средства за социално-битово и културно обслужване. Разпределяне и използване на средствата – 2020 г.
авторски материал, стр. 517
Трудови отношения – Коментар - Видове социално-битови и културни придобивки – 2020 г.
авторски материал, стр. 520
Трудови отношения – Коментар - Организирано хранене. Ваучери за храна – 2020 г.
авторски материал, стр. 522
Трудови отношения – Коментар - Определяне на работни места за трудоустроени работници и служители – 2020 г.
авторски материал, стр. 524
Трудови отношения – Коментар - Права на работника или служителя при трудоустрояване – 2020 г.
авторски материал, стр. 527
Трудови отношения – Коментар - Прекратяване на трудовия договор със завръщане на замествания на работа – 2020 г.
авторски материал, стр. 530
Трудови отношения – Коментар - Право на работника или служителя да прекрати трудовия договор с предприятие, което осигурява временна работа – 2020 г.
авторски материал, стр. 535
Трудови отношения – Коментар - Права на работника или служителя при неизплащане на трудовото възнаграждение – 2020 г.
авторски материал, стр. 539
Трудови отношения – Коментар - Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя, когато е възстановен на работа поради признаване на уволнението за незаконно – 2020 г.
авторски материал, стр. 541
Трудови отношения – Коментар - Липсата на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата е основание за прекратяване на трудовия договор – 2020 г.
авторски материал, стр. 544
Трудови отношения – Коментар - Прекратяване на трудовото правоотношение на учителите при придобиване на право на пенсия – 2020 г.
авторски материал, стр. 547
Трудови отношения – Коментар - Особености на основанията за прекратяване на трудовия договор поради болест и при отказ за заемане на предложена подходяща работа при трудоустрояване – 2020 г.
авторски материал, стр. 553
Трудови отношения – Коментар - Ползват ли право на закрила при уволнение работници с намалена работоспособност, които не са трудоустроени – 2020 г.
авторски материал, стр. 556
Трудови отношения – Коментар - Закрила при уволнение на работник или служител, който е избран за представител на работниците и служителите, и за представител на работещите при безопасност и здраве при работа – 2020 г.
авторски материал, стр. 559
Трудови отношения – Коментар - Прекратяване на трудовия договор за допълнителен труд – 2020 г.
авторски материал, стр. 563
Трудови отношения – Коментар - Момент на прекратяване на трудовия договор – 2020 г.
авторски материал, стр. 565
Трудови отношения – Коментар - Право на работника или служителя да заеме работата, на която е възстановен при незаконно уволнение - чл. 345 КТ – 2020 г.
авторски материал, стр. 569
Трудови отношения – Коментар - Признаване на трудов стаж, придобит в друга държава членка на Европейския съюз – 2020 г.
авторски материал, стр. 573
Трудови отношения – Коментар - Задължение на работодателя за незабавно предаване на трудовата книжка след прекратяване на трудовото правоотношение – 2020 г.
авторски материал, стр. 575
Трудови отношения – Коментар - Видове трудови спорове – 2020 г.
авторски материал, стр. 579
Трудови отношения – Коментар - Прилагане на правилата, регламентирани в Гражданския процесуален кодекс за разглеждане на трудови спорове – 2020 г.
авторски материал, стр. 581
Трудови отношения – Коментар - Процесуалната легитимация на страните е абсолютна процесуална предпоставка за упражняването на правото на иск – 2020 г.
авторски материал, стр. 585
Трудови отношения – Коментар - Видове специализирана контролна дейност, извършвана от инспекцията по труда – 2020 г.
авторски материал, стр. 589
Трудови отношения – Коментар - Електронни и административни услуги, предоставяни на работодателите от инспекцията по труда – 2020 г.
авторски материал, стр. 592
Трудови отношения – Коментар - Законови възможности за работодателя да поиска от инспекцията по труда да даде задължителни за изпълнение предписания – 2020 г.
авторски материал, стр. 597
Здравословни и безопасни условия на труд – Коментар - Формиране и функции на комисията по трудоустрояване - 2020 г.
авторски материал, стр. 629
Здравословни и безопасни условия на труд – Коментар - Службите по трудова медицина и участието им при изготвяне на обосновката за наличие на специфични условия на труд като начин за освобождаване от изпълнението на квотните задължения по Закона за хората
авторски материал, стр. 631
Здравословни и безопасни условия на труд – Коментар - Задължение на работодателите за разработване на физиологичен режим на труд и почивка - 2020 г.
авторски материал, стр. 635
Здравословни и безопасни условия на труд – Коментар - Задължения на работодателите за разработване на Авариен план за предотвратяване и ликвидиране на аварии на работното място - 2020 г.
авторски материал, стр. 638
Насърчаване на заетостта – Коментар - Изисквания към лицата, осъществяващи посредническа дейност по наемане на работа в други държави - 2020 г.
авторски материал, стр. 723
Насърчаване на заетостта – Коментар - Условия и ред за регистрация на предприятия, които осигуряват временна работа - 2020 г.
авторски материал, стр. 727
Насърчаване на заетостта – Коментар - Достъп до пазара на труда в България на чужденци - граждани на трети държави, без да е необходимо разрешение или регистрация - 2020 г.
авторски материал, стр. 729
Насърчаване на заетостта – Коментар - Регистрация на заетост на чужденци - граждани на трети държави, в Агенцията по заетостта - 2020 г.
авторски материал, стр. 734
Насърчаване на заетостта – Коментар - Отговорност на работодателя при наемането на работа на незаконно пребиваващи на територията на Република България чужденци - граждани на трети държави - 2020 г.
авторски материал, стр. 739
Насърчаване на заетостта – Коментар - Квотите по Закона за хората с увреждания - възможности за осигуряване на заетост на хора с трайни увреждания от страна на работодателите - 2020 г.
авторски материал, стр. 743
Насърчаване на заетостта – Коментар - Критерии за освобождаване от прилагането на квоти по реда на Закона за хората с увреждания - 2020 г.
авторски материал, стр. 746
Насърчаване на заетостта – Коментар - Алтернативни мерки на заетост по Закона за хората с увреждания - 2020 г.
авторски материал, стр. 750