ТП Издания
Книга "Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра" - 2019 г.
Актуални въпроси на устройственото планиране. видове територии. законови ограничения за промяна на предназначението на поземлени имоти с цел застрояване извън урбанизираните територии - Законодателни мерки за ограничаване на хаотичното застрояване на извъ
авторски материал, стр. 27
Актуални въпроси на устройственото планиране. видове територии. законови ограничения за промяна на предназначението на поземлени имоти с цел застрояване извън урбанизираните територии - Видове територии
авторски материал, стр. 55
Благоустройство. Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. урегулиране и застрояване на поземлените имоти във и извън урбанизираните територии - Благоустройство
авторски материал, стр. 89
Благоустройство. Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. урегулиране и застрояване на поземлените имоти във и извън урбанизираните територии - Статут на обектите, мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, предназначени за задоволяв
авторски материал, стр. 124
Благоустройство. Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. урегулиране и застрояване на поземлените имоти във и извън урбанизираните територии - Урегулиране на поземлените имоти по реда на ЗУТ. Благоустройство по ЗУТ. Общи изисквания за урегулира
авторски материал, стр. 146
Благоустройство. Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. урегулиране и застрояване на поземлените имоти във и извън урбанизираните територии - Урегулиране на поземлените имоти при условията на чл. 16 ЗУТ (градска комасация)
авторски материал, стр. 171
Благоустройство. Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. урегулиране и застрояване на поземлените имоти във и извън урбанизираните територии - Прилагане на подробните устройствени планове. Понятието „приложена регулация“ по ЗУТ и по ЗКИР
авторски материал, стр. 195
Актуални въпроси на допускането, съгласуването и одобряването на устройствените планове. компетентни органи. Допускане и одобряване на подробни устройствени планове за национални обекти и обекти с национално значение. защита на правата и законните интерес
авторски материал, стр. 211
Актуални въпроси на допускането, съгласуването и одобряването на устройствените планове. компетентни органи. Допускане и одобряване на подробни устройствени планове за национални обекти и обекти с национално значение. защита на правата и законните интерес
авторски материал, стр. 255
Актуални въпроси на допускането, съгласуването и одобряването на устройствените планове. компетентни органи. Допускане и одобряване на подробни устройствени планове за национални обекти и обекти с национално значение. защита на правата и законните интерес
авторски материал, стр. 273
Актуални въпроси по прилагането на закона за кадастъра и имотния регистър - Кадастърът и значението му за правото на собственост и ограниченията за благоустройствени цели
авторски материал, стр. 278
Актуални въпроси по прилагането на закона за кадастъра и имотния регистър - Предоставяне на административни услуги с данни от кадастралната карта и кадастралните регистри
авторски материал, стр. 297
Актуални въпроси по прилагането на закона за кадастъра и имотния регистър - Концепция за „многоцелеви“ и „многослоен“ кадастър. Специализирани кадастрални карти (чл. 32 ЗКИР). Специализирани карти за устройствено планиране (чл. 34 ЗКИР)
авторски материал, стр. 304
Устройство и застрояване на територията на столичната община. Преглед на промените в закона за устройството и застрояването на столичната община от 2018 г. - Правна уредба по отменените специални благоустройствени закони за територията на Столичната общин
авторски материал, стр. 319
Устройство и застрояване на територията на столичната община. Преглед на промените в закона за устройството и застрояването на столичната община от 2018 г. - Цели на Закона за устройството и застрояването на Столичната община. Приложно поле
авторски материал, стр. 322
Устройство и застрояване на територията на столичната община. Преглед на промените в закона за устройството и застрояването на столичната община от 2018 г. - Преглед на промените в Закона за устройството и застрояването на Столичната община от 2018 г.
авторски материал, стр. 326
Устройство и застрояване на територията на столичната община. Преглед на промените в закона за устройството и застрояването на столичната община от 2018 г. - Новите положения в законовата уредба на зелената система на СО
авторски материал, стр. 352
Актуални въпроси на устройството и застрояването на черноморското крайбрежие - Цели на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие като специален благоустройствен закон. Приложно поле
авторски материал, стр. 362
Актуални въпроси на устройството и застрояването на черноморското крайбрежие - Опазване и използване на морските плажове и прилежащите им зони
авторски материал, стр. 364
Актуални въпроси на устройството и застрояването на черноморското крайбрежие - Правен режим на пясъчните дюни
авторски материал, стр. 373
Актуални въпроси на устройството и застрояването на черноморското крайбрежие - Въпроси на „свободното къмпингуване“ в зоните за териториалноустройствена защита по ЗУЧК
авторски материал, стр. 397