ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2020 г., кн. 02
Някои въпроси на вписването в имотния регистър при преобразуване на търговски дружества и на заобикаляне на закона
авторски материал, стр. 5
За някои въпроси във връзка с търговската продажба с предварително плащане на цената
авторски материал, стр. 15
Застрахователните лимити на обезщетението за неимуществени вреди в практиката на българските съдилища през 2019 г.
авторски материал, стр. 29
Промени ли се доверието към арбитражното производство след изменението на правния режим
авторски материал, стр. 40
Разпределение на масата на несъстоятелността - правила и практики
авторски материал, стр. 52
Възстановяване на предплатените суми за покриване на разноските в производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 63
Новите изменения в Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 70
Прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка при наличие на една подходяща оферта съгласно актуалната практика на КЗК и на ВАС
авторски материал, стр. 76
Критичен поглед върху съдебни решения, присъждащи обезщетения на вложители в Корпоративна търговска банка за неприлагане от страна на Българската народна банка на приложимото право на Европейския съюз с директен ефект в областта на гарантираните влогове
авторски материал, стр. 88