ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2020 г., кн. 01
Ликвидация на заличени по закон търговски дружества и кооперации след 31 януари 2017 г. (§ 5г, ал. 5 от ПЗР на ЗТРРЮЛНЦ)
авторски материал, стр. 5
Промени в правния режим на инвестиционните посредници и централните депозитари на ценни книжа
авторски материал, стр. 20
Договорът за извършване на оценка
авторски материал, стр. 33
Отговорността на заложния кредитор при продажба по реда на чл. 37 от Закона за особените залози на движими вещи, които не принадлежат на залогодателя
авторски материал, стр. 43
Новите фактически състави на отговорността на държавата за вреди след последните промени в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
авторски материал, стр. 53
Правният режим на потребителските спорове съгласно измененията в Гражданския процесуален кодекс от 2019 г.
авторски материал, стр. 64
Разпределение на масата на несъстоятелността - правила и практики
авторски материал, стр. 74
Решение № 347 от 27.02.2019 г. на ВКС по т. д. № 687/2018 г., II т. о., ТК
съдебна практика, стр. 85
Новите изменения в Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 88