ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2020 г., кн. 01
Издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1, т. 1 ГПК за изваждане на собственик, ползвател или обитател от сграда в режим на етажна собственост
авторски материал, стр. 5
Значение на осъщественото владение върху имот - частна общинска собственост
авторски материал, стр. 16
За разпореждането с имоти в бившите стопански дворове на прекратените селскостопански организации
авторски материал, стр. 26
Приложимо ли е правилото на чл. 59 от Закона за задълженията и договорите при погасяване на дълг от един от съпрузите?
авторски материал, стр. 34
Заличаването на възбраните след последните промени в Гражданския процесуален кодекс
авторски материал, стр. 50
Актуални въпроси по прилагането на заварените подробни устройствени планове при одобрена кадастрална карта
авторски материал, стр. 59
Решение № 52 от 10.05.2019 г. на ВКС по гр. д. № 2217/ 2018 г. ІІ г. о.
съдебна практика, стр. 74
Основни положения в новия Закон за марките и географските означения
авторски материал, стр. 77
Защита на владелеца и държателя за направени от тях разноски в чужд имот
авторски материал, стр. 88