ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2020 г., кн. 01
За някои въпроси, свързани с предприятията/данъчно задължените лица, които не са осъществявали дейност през отчетния/данъчния период
авторски материал, стр. 5
Обзор на промените в ЗКПО за 2020 година, обнародвани в ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. и бр. 102 от 31.12.2019 г.
авторски материал, стр. 11
Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2020 година
авторски материал, стр. 24
Промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2020 г., наложени от практиката на СЕС и въвеждане на норми от Директивата за ДДС в нашия закон
авторски материал, стр. 29
Правото на избор за промяна на осигуряването и условията за неговото упражняване
авторски материал, стр. 40
За промените в ЗМДТ, извършени в края на 2019 г., и новите образци на данъчни декларации по закона
авторски материал, стр. 47
Промените в Кодекса за социално осигуряване и основни параметри, заложени в бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 година
авторски материал, стр. 50
Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2020 година
авторски материал, стр. 53
Основни политики и параметри в Закона за държавния бюджет за 2020 година
авторски материал, стр. 65