ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2019 г., кн. 11
Обезценка на търговски вземания и активи по договор съгласно МСФО 9 Финансови инструменти
авторски материал, стр. 5
Какво предвижда проектът за промени в ЗКПО за следващата календарна година
авторски материал, стр. 16
Издаване на служебни бележки за изплатен доход през 2019 година
авторски материал, стр. 23
Промени в уредбата на ДДС, породени от Директива 2018/1910 и Регламент 2018/1912, отнасящи се до вътреобщностните сделки
авторски материал, стр. 31
Следва ли да се извърши корекция на приспаднат данъчен кредит при откраднат или липсващ актив съгласно разпоредбите на ЗДДС и актуалната съдебна практика
авторски материал, стр. 45
Прилагане на чл. 25, ал. 3 и чл. 55, ал. 14 от Закона за местните данъци и такси
административна практика, стр. 55
Възстановяване и прихващане на недължимо платени суми по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
авторски материал, стр. 58
Договорът за франчайзинг
авторски материал, стр. 66
Какво предвижда Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 година
авторски материал, стр. 69