ТП Издания
Книга-годишник "Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г."
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Общ преглед на промените в корпоративното подоходно облагане за 2019 г. - Въпроси с по-висока приложимост в данъчната практика, които ще бъдат обект на анализ в настоящия коментар - 2019 г.
авторски материал, стр. 14
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Общ преглед на промените в корпоративното подоходно облагане за 2019 г. - Въпроси и редакционни промени, които ще бъдат единствено маркирани накратко в редовете по-долу от настоящия раздел на коментара - 201
авторски материал, стр. 18
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в корпоративното подоходно облагане за 2019 г., наложени от европейското данъчно законодателство - Ново правило за ограничаване на приспадането на лихви и промени в режима за регулиране на слабата ка
авторски материал, стр. 21
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в корпоративното подоходно облагане за 2019 г., наложени от европейското данъчно законодателство - Нов режим за определяне на данъчния финансов резултат в случаите на контролирано чуждестранно дружес
авторски материал, стр. 34
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в корпоративното подоходно облагане за 2019 г., наложени от влизането в сила на МСФО 16 и усъвършенстване на вътрешни за страната режими и въпроси - Нов режим за данъчно третиране на договори за опер
авторски материал, стр. 45
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в корпоративното подоходно облагане за 2019 г., наложени от влизането в сила на МСФО 16 и усъвършенстване на вътрешни за страната режими и въпроси - Допълнение в режимите на деклариране, свързани с д
авторски материал, стр. 45
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в корпоративното подоходно облагане за 2019 г., наложени от влизането в сила на МСФО 16 и усъвършенстване на вътрешни за страната режими и въпроси - Промени, свързани с реда за облагане, деклариране
авторски материал, стр. 56
Писмо № 24-37-49 от 04.01.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 60
Писмо № 96-00-4 от 11.01.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 63
Писмо № М-26-Е-246 от 01.02.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 66
Писмо № 20-15-53 от 07.02.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 69
Писмо № М-24-37-53 от 05.04.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 79
Писмо № 96-00-76 от 05.04.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 86
Писмо № 96-00-82 от 12.04.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 88
Писмо № 96-00-104 от 18.04.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 91
Писмо № 96-00-111 от 16.05.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 92
Писмо № 20-21-49 от 27.05.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 99
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Промените в данъчния закон и въпроси, свързани с прилагането им - Промени, които бяха приложени и за предходната година - 2019 г.
авторски материал, стр. 106
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Промените в данъчния закон и въпроси, свързани с прилагането им - Промени, които се прилагат от 01.01.2019 г. - 2019 г.
авторски материал, стр. 111
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишни задължения по ЗДДФЛ - Годишни задължения на работодателите за изплатени през 2019 г. доходи по трудови правоотношения - 2019 г.
авторски материал, стр. 125
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишни задължения по ЗДДФЛ - Задължения на предприятия и самоосигуряващи се лица - платци на доходи - 2019 г.
авторски материал, стр. 135
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишни задължения по ЗДДФЛ - Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2019 г. - 2019 г.
авторски материал, стр. 143
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Санкции - 2019 г.
авторски материал, стр. 149
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Казуси от практиката - Данъчно третиране на сумите, предоставени за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола - 2019 г.
авторски материал, стр. 151
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Казуси от практиката - Данъчно третиране на възстановено обезщетение, изплатено при прекратяване на трудово правоотношение - 2019 г.
авторски материал, стр. 154
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Казуси от практиката - Данъчно третиране на доходи от наем на имот, който има повече от един собственик - 2019 г.
авторски материал, стр. 156
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Казуси от практиката - Ползване на данъчни облекчения при деклариране на доходите на починало лице - 2019 г.
авторски материал, стр. 158
Писмо № 842 от 09.01.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 161
Писмо № 94-00-10 от 22.01.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 165
Писмо № 94-00-20 от 01.02.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 167
Писмо № М-94-А-24 от 12.02.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 169
Писмо № 94-00-35 от 14.02.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 171
Писмо № М-24-36-68 от 28.02.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 173
Писмо № 26-К-19 от 14.03.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 176
Писмо № 94-Д-35 от 15.03.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 178
Писмо № 07-00-70 от 28.03.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 180
Писмо № 94-00-101 от 18.04.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 181
Писмо № 20-21-41 от 30.04.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 183
Коментар по данъка върху добавената стойност - Кратко представяне на промените в ЗДДС - Създадени са правила, регламентиращи третирането по ЗДДС на ваучерите - 2019 г.
авторски материал, стр. 188
Коментар по данъка върху добавената стойност - Кратко представяне на промените в ЗДДС - Промени при доставките на услуги, оказани по електронен път, услугите за радио- и телевизионно излъчване и далекосъобщителните услуги - 2019 г.
авторски материал, стр. 191
Коментар по данъка върху добавената стойност - Кратко представяне на промените в ЗДДС - Променен е начинът на определяне на данъчната основа на безвъзмездни доставки на стоки, приравнени на възмездни съгласно чл. 6, ал. 3 и чл. 7, ал. 4 от закона - 2019 г
авторски материал, стр. 193
Коментар по данъка върху добавената стойност - Кратко представяне на промените в ЗДДС - Изменения и допълнения, свързани с дерегистрацията и правото на данъчен кредит при повторна регистрация - 2019 г.
авторски материал, стр. 194
Коментар по данъка върху добавената стойност - Кратко представяне на промените в ЗДДС - Промяна в размера на обезпечението, дължимо по повод сделки с течни горива - 2019 г.
авторски материал, стр. 195
Коментар по данъка върху добавената стойност - Кратко представяне на промените в ЗДДС - Въведена е допълнителна хипотеза за доставки на услуги, свързани с международен транспорт - 2019 г.
авторски материал, стр. 195
Коментар по данъка върху добавената стойност - Кратко представяне на промените в ЗДДС - Увеличен е срокът за внасяне на ДДС по последната справка-декларация - 2019 г.
авторски материал, стр. 196
Коментар по данъка върху добавената стойност - Кратко представяне на промените в ЗДДС - От средата на 2019 г. е въведено отложено начисляване на ДДС при внос на определени категории стоки - 2019 г.
авторски материал, стр. 197
Коментар по данъка върху добавената стойност - Кратко представяне на промените в ЗДДС - Удължен е срокът за прилагане на обърнато данъчно задължение за доставки на зърнени и технически култури - 2019 г.
авторски материал, стр. 197
Коментар по данъка върху добавената стойност - Кратко представяне на промените в ЗДДС - Намален е срокът, след изтичането на който лицата, регистрирани по свое желание съгласно чл. 100 ЗДДС, имат правото да прекратят регистрацията си по закона - 2019 г.
авторски материал, стр. 197
Коментар по данъка върху добавената стойност - Кратко представяне на промените в ЗДДС - Промени, отнасящи се до сроковете, в рамките на които могат да се извършват корекции на ползван данъчен кредит - 2019 г.
авторски материал, стр. 199
Коментар по данъка върху добавената стойност - Изменения и допълнения в ППЗДДС - Промени в данъчната основа на безвъзмездни доставки на стоки, приравнени на възмездни съгласно чл. 6, ал. 3 и чл. 7, ал. 4 от закона - 2019 г.
авторски материал, стр. 201
Коментар по данъка върху добавената стойност - Изменения и допълнения в ППЗДДС - Промени при доставките на услуги по електронен път, услугите за радио- и телевизионно излъчване и далекосъобщителните услуги - 2019 г.
авторски материал, стр. 203
Коментар по данъка върху добавената стойност - Изменения и допълнения в ППЗДДС - Промяна, свързана с дерегистрацията - 2019 г.
авторски материал, стр. 205
Коментар по данъка върху добавената стойност - Изменения и допълнения в ППЗДДС - Преходно правило във връзка със съкратения срок за възможна дерегистрация, когато лицето е регистрирано по свое желание - 2019 г.
авторски материал, стр. 205
Коментар по данъка върху добавената стойност - Изменения и допълнения в ППЗДДС - Допълнение във връзка с регистъра по чл. 124, ал. 7 от закона - 2019 г.
авторски материал, стр. 206
Коментар по данъка върху добавената стойност - Изменения и допълнения в ППЗДДС - Нови моменти във връзка с отложеното начисляване на ДДС при внос на определени стоки - 2019 г.
авторски материал, стр. 206
Коментар по данъка върху добавената стойност - Изменения и допълнения в ППЗДДС - Ново правило, засягащо тристранните операции - 2019 г.
авторски материал, стр. 208
Коментар по данъка върху добавената стойност - Третиране по закона на конкретни доставки и дейности - За правото на данъчен кредит и преклузивния срок за неговото упражняване според практиката на СЕС - 2019 г.
авторски материал, стр. 211
Коментар по данъка върху добавената стойност - Третиране по закона на конкретни доставки и дейности - За законосъобразността на изискването получател на развалена доставка, за която той е платил аванс и е ползвал право на данъчен кредит по него, да върне
авторски материал, стр. 216
Коментар по данъка върху добавената стойност - Третиране по закона на конкретни доставки и дейности - Данъчно третиране на правото на строеж, учредено със срок - 2019 г.
авторски материал, стр. 222
Коментар по данъка върху добавената стойност - Третиране по закона на конкретни доставки и дейности - Третиране по ЗДДС на предоставянето на търговско оборудване на дистрибутори - 2019 г.
авторски материал, стр. 227
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Облагане с ДДС на сделките по хотелско настаняване, когато за тях са издадени ваучери - 2019 г.
авторски материал, стр. 233
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Дата на изискуемост на ДДС при доставки на строително-монтажни работи, които не са с поетапно или периодично изпълнение - 2019 г.
авторски материал, стр. 237
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Изискуемост на ДДС при доставките на обща туристическа услуга - 2019 г.
авторски материал, стр. 240
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Данъчна основа на доставките на сгради, които не са нови, и избор на облагаемост съгласно чл. 45, ал. 7 ЗДДС - 2019 г.
авторски материал, стр. 245
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Данъчна основа на услуги с обърнато данъчно задължение с място в България, когато за тях българският клиент е извършил авансово плащане - 2019 г.
авторски материал, стр. 247
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Право на данъчен кредит за разходи на клон по ТЗ в България, който извършва същите във връзка с икономическата дейност на образувалото го дружество, установено в друга държава членка -
авторски материал, стр. 249
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Корекции на упражнено право на данъчен кредит за автомобил, който през дадена година от периода за корекция не се използва в дейността на лицето - 2019 г.
авторски материал, стр. 250
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Предоставяне на дивидент в натура на съдружник - 2019 г.
авторски материал, стр. 253
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Получени доставки на услуги, оказани от лица, установени извън територията на България - в трета страна - 2019 г.
авторски материал, стр. 255
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Данъчно третиране на предоставена отстъпка в натура - 2019 г.
авторски материал, стр. 258
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Корекции при износ на стоки и необходимост от притежаване на митническа декларация за удостоверяване на износа - 2019 г.
авторски материал, стр. 260
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Третиране по ЗДДС на препродажби на стоки с място извън България - 2019 г.
авторски материал, стр. 265
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Прилагане на чл. 85 ЗДДС и корекции на неправилно начислен ДДС - 2019 г.
авторски материал, стр. 266
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Начисляване на ДДС за налични активи при дерегистрация, когато е изтекъл периодът за корекция на приспаднатия данъчен кредит за активите - 2019 г.
авторски материал, стр. 269
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Третиране по ЗДДС на замяната на недвижими имоти - 2019 г.
авторски материал, стр. 272
Писмо № 2_846-1 от 04.01.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 275
Писмо № 96-00-4 от 11.01.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 278
Писмо № 3_140 от 21.01.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 281
Писмо № 20-21-16 от 30.01.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 288
Писмо № 96-00-18 от 01.02.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 290
Писмо № 68 от 12.02.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 292
Писмо № 23-29-7 от 14.02.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 294
Писмо № 96-00-32 от 18.02.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 297
Писмо № 94-Л-161 от 25.02.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 299
Писмо № 96-00-38 от 28.02.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 301
Писмо № 96-00-57 от 19.03.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 302
Писмо № 3_503 от 20.03.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 304
Писмо № 96-00-65 от 26.03.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 310
Писмо № 96-00-83 от 12.04.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 312
Писмо № 96-00-100 от 07.05.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 313
Писмо № 96-00-135 от 06.06.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 318
Писмо № 3_1024 от 18.06.2019 г. на НАП
административна практика, стр. 324
Счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2019 година - Нормативни и регулаторни изисквания - Общи изисквания към финансовата отчетност - 2019
авторски материал, стр. 328
Счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2019 година - Нормативни и регулаторни изисквания - Счетоводно-правните принципи в българското законодателство - 2019
авторски материал, стр. 337
Счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2019 година - Нормативни и регулаторни изисквания - Отговорности, съставители и срокове за представяне на финансовата отчетност - 2019
авторски материал, стр. 345
Счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2019 година - Нормативни и регулаторни изисквания - Категории предприятия и групи предприятия - 2019
авторски материал, стр. 351
Счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2019 година - Нормативни и регулаторни изисквания - Допустими счетоводни бази - 2019
авторски материал, стр. 356
Счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2019 година - Нормативни и регулаторни изисквания - Задължение за извършване на независим финансов одит - 2019
авторски материал, стр. 365
Счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2019 година - Нормативни и регулаторни изисквания - Публикуване - 2019
авторски материал, стр. 367
Счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2019 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване - Основни процедурни въпроси - 2019
авторски материал, стр. 370
Счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2019 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване - Първоначално оценяване и признаване на активите и пасивите - 2019
авторски материал, стр. 374
Счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2019 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване - Последващи корекции в стойността на активите и пасивите - 2019
авторски материал, стр. 378
Счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2019 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване - Данъчно облагане и счетоводно представяне на годишните финансови резултати - 2019
авторски материал, стр. 383
Счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2019 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване - Представяне на събитията, настъпили след края на отчетния период - 2019
авторски материал, стр. 392
Счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2019 година - Годишни финансови отчети - Структура, съдържание и общи изисквания - 2019
авторски материал, стр. 395
Счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2019 година - Годишни финансови отчети - Годишни финансови отчети по реда на Националните счетоводни стандарти - 2019
авторски материал, стр. 401
Счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2019 година - Годишни финансови отчети - Годишни финансови отчети по реда на МСС, приети за приложение от Европейския съюз. Илюстративен модел - 2019
авторски материал, стр. 414
Счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2019 година - Годишни финансови отчети - Особености при изготвяне на консолидираните финансови отчети - 2019
авторски материал, стр. 465
Счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2019 година - Годишни финансови отчети - Изготвяне на първия годишен финансов отчет при преминаване от МСС към НСС - 2019
авторски материал, стр. 482
Счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2019 година - Годишни финансови отчети - Особености на финансовите отчети на юридическите лица с нестопанска цел - 2019
авторски материал, стр. 492
Счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2019 година - Особености на годишното счетоводно приключване в някои специфични отрасли и дейности - Счетоводно отчитане на селскостопанската дейност - 2019
авторски материал, стр. 499
Счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2019 година - Особености на годишното счетоводно приключване в някои специфични отрасли и дейности - Счетоводно отчитане на строителната дейност - 2019
авторски материал, стр. 516
Счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2019 година - Особености на годишното счетоводно приключване в някои специфични отрасли и дейности - Счетоводно отчитане на транспортната дейност - 2019
авторски материал, стр. 539
Счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2019 година - Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации за 2019 година - Правила, които определят спецификата при отчитането на стопанските операции на начислена основа - 2019
авторски материал, стр. 553
Счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2019 година - Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации за 2019 година - Правила, които определят спецификата при отчитането на стопанските операции на касова основа - 2019
авторски материал, стр. 572
Счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2019 година - Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации за 2019 година - Правила, които изискват спазване на взаимовръзките между счетоводните сметки от СБО и параграфите/подпараграфите
авторски материал, стр. 583
Счетоводно приключване и годишна финансова отчетност за 2019 година - Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации за 2019 година - Етапи на годишното счетоводно приключване за 2019 г. - 2019
авторски материал, стр. 585
Указание № УК-1 от 22.03.2019 г. на МФ
административна практика, стр. 620