ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2019 г., кн. 10
Рискове при разпоредителни сделки с имоти, свързани с учреден особен залог
авторски материал, стр. 5
Решение № 37 от 02.07.2019 г. на ВКС по гр. д. № 1394/ 2018 г., І г. о.
съдебна практика, стр. 14
Учредяване право на строеж по реда на Закона за физическото възпитание и спорта върху имоти - държавна собственост
авторски материал, стр. 16
За режима на подобренията в земеделски земи, възстановени в територии по § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
авторски материал, стр. 25
Промените в Закона за кадастъра и имотния регистър, свързани с негови основни принципи
авторски материал, стр. 30
Възстановяването на запазена част от наследството като способ за придобиване на вещни права върху недвижими имоти от правоимащите наследници
авторски материал, стр. 36
Преживелият съпруг наследява починалия
авторски материал, стр. 51
Решение № 58 от 01.07.2019 г. на ВКС по гр. д. № 7259/ 2014 г., І г. о.
съдебна практика, стр. 53
Може ли да се впише наново ипотека съгласно чл. 172, ал. 2 ЗЗД, ако е изтекъл срокът на действие на вписването и тя вече е била заличена по реда на чл. 22 ПВп?
авторски материал, стр. 55
Въвеждане в експлоатация на завършените строежи съобразно последните изменения на Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 65
Културни ценности с материален и нематериален характер
авторски материал, стр. 81
Авторското право върху публицистични произведения
авторски материал, стр. 88