ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2019 г., кн. 08
Особености при счетоводното отчитане на транспортната дейност
авторски материал, стр. 5
Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал, стр. 22
Казуси по прилагане на нормативната уредба на ДДС, свързани с практиката на съда на ЕС - Корекции при износ на стоки и необходимост от притежаване на митническа декларация за удостоверяване на износа
авторски материал, стр. 41
Казуси по прилагане на нормативната уредба на ДДС, свързани с практиката на съда на ЕС - Начисляване на ДДС за налични активи при дерегистрация, когато е изтекъл периодът за корекция на приспаднатия данъчен кредит за активите
авторски материал, стр. 46
Някои дискусионни въпроси, свързани с Конституционно дело № 9 от 2019 г.
авторски материал, стр. 51
Промени в местната подсъдност по ДОПК при обжалването на ревизионните актове
авторски материал, стр. 56
Основания за комплексната проверка по Закона за мерките срещу изпирането на пари
авторски материал, стр. 64
Категории задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари
административна практика, стр. 74