ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2019 г., кн. 07
Рискове от недействителност при разпоредителни сделки с имоти, придобити по наследство
авторски материал, стр. 5
„Стоп капаро“ - понятие и правна същност
авторски материал, стр. 13
Решение № 70 от 02.06.2017 г. на ВКС по гр. д. № 386/ 2016 г., І г.о.
съдебна практика, стр. 22
Промени в режима на принудителното отчуждаване на имоти
авторски материал, стр. 25
Упражняване на сервитутите върху земеделски земи
авторски материал, стр. 31
За тайната на осиновяването
авторски материал, стр. 45
Родители дължат издръжка на децата си и докато са студенти
авторски материал, стр. 58
Вписване в имотния регистър и вписване по реда на чл. 599 ГПК и чл. 10 ЗТРРЮЛНЦ
авторски материал, стр. 60
Отклонение от одобрения инвестиционен проект
авторски материал, стр. 63
Искове и разрешаване на спорове по договорите ФИДИК
авторски материал, стр. 69
Авторски и сродни на тях права върху хореографски произведения и танцови изпълнения.
авторски материал, стр. 74