ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2019 г., кн. 06
Рискове от недействителност при имуществените отношения между съпрузи
авторски материал, стр. 5
Правата на трето лице по договор за издръжка и гледане
авторски материал, стр. 13
Измененията в Закона за концесиите от март 2019 г.
авторски материал, стр. 18
Дължи ли се данък за недвижим имот - нива, възстановена в строителните граници на населеното място?
авторски материал, стр. 26
Решение № 6 от 06.02.2019 г. на ВКС по гр. д. № 1568/ 2018 г., ІІ г. о.
съдебна практика, стр. 29
Промените в Закона за кадастъра и имотния регистър, обнародвани в ДВ, бр. 41 от 28 май 2019 г.
авторски материал, стр. 33
Отразяване на сервитутите върху земеделски земи в имотния регистър, кадастъра и в плановете за устройство на територията
авторски материал, стр. 43
Съдебната практика по определяне на дял от вещи в търговското предприятие на съпруг - едноличен търговец
авторски материал, стр. 55
Имуществената общност между съпрузи може да се прекрати и по време на брака
авторски материал, стр. 65
Решение № 129 от 14.02.2019 г. на ВКС по гр. д. № 3314/2017 г., І г. о.
съдебна практика, стр. 68
Допустимост на регистрацията на културна ценност като търговска марка. Колизионни проблеми
авторски материал, стр. 71