ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2019 г., кн. 05
Вписване в търговския регистър на действителните собственици на юридическите лица по закона за мерките срещу изпирането на пари
авторски материал, стр. 5
Идентифициране на търговската тайна
авторски материал, стр. 18
Новата Директива относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги
авторски материал, стр. 30
Защита на третото лице, дало реално обезпечение за чужд дълг чрез иск за несъществуване на обезпеченото вземане
авторски материал, стр. 44
Решение № 179 от 08.04.2018 г. на ВКС по гр. д. № 163/2018 г., І г. о.
съдебна практика, стр. 52
Обезсилване на ценна книга от взискателя при изпълнение върху налични ценни книги (чл. 515 ГПК)
авторски материал, стр. 55
Отводът според българското гражданско процесуално право
авторски материал, стр. 69
Изисквания към фигурата на довереното лице
авторски материал, стр. 77
Особени изисквания спрямо специализираните предприятия и кооперации на лица с увреждания при участието им в обществени поръчки
авторски материал, стр. 87