ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2019 г., кн. 05
Рискове от недействителност на сделки с имоти при недееспособност и представителство
авторски материал, стр. 5
Правни последици от правото на надстрояване и правото на пристрояване
авторски материал, стр. 13
Дарението поражда задължения за дарителя и права за надарения Правна консултация
авторски материал, стр. 22
Равностойно обезщетение при отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавни нужди
авторски материал, стр. 24
Разлика между площите по документ за собственост и скица при деклариране и облагане на недвижимите имоти по Закона за местните данъци и такси
авторски материал, стр. 37
Правен режим на земите от остатъчния поземлен фонд
авторски материал, стр. 40
Мерките за подкрепа по българското право
авторски материал, стр. 44
Решение № 155 от 06.02.2019 г. на ВКС по гр. д. № 1230/2018 г., ІІ г.о.
съдебна практика, стр. 57
Издаване на разрешение за строеж, започване и завършване на строителството
авторски материал, стр. 60
Решение № 112 от 29.10.2018 г. на ВКС по гр. д. № 4681 от 2017 г., І г. о.
съдебна практика, стр. 73
Патентите в областта на изкуствения интелект
авторски материал, стр. 75