ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2019 г., кн. 05
Преглед на последните промени в Закона за счетоводството, в сила от 07.05.2019 г.
авторски материал, стр. 5
Рекламацията - същност, документиране, счетоводно отчитане и данъчни аспекти Същност на рекламацията
авторски материал, стр. 15
Признаване на разходи за адвокатски разноски и отписване на вземане по реда на чл. 37 ЗКПО
административна практика, стр. 23
Особености при облагането на доходите на чуждестранни физически лица, в качеството им на собственици и управители на търговски дружества
авторски материал, стр. 27
От средата на 2019 г. се въвежда отложено начисляване на ДДС при внос на определени категории стоки
авторски материал, стр. 34
Нови изменения в данъка върху недвижимите имоти
авторски материал, стр. 39
Правна уредба на режима за вписване на действителните собственици по Закона за мерките срещу изпирането на пари в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
авторски материал, стр. 44
Отменя се задължението на лицата по чл. 4 ЗМИП за изготвяне и изпращане на вътрешни правила към ДАНС, в срок до 12 май 2019 г.
авторски материал, стр. 56
Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
авторски материал, стр. 58
Последните изменения в наредбите на държавното обществено осигуряване
авторски материал, стр. 59
Преглед на промените в Кодекса за социално осигуряване, засягащи изчисляването на размера на трудовите пенсии
авторски материал, стр. 64
Какво предвиждат последните промени в Закона за банковата несъстоятелност
авторски материал, стр. 72
Митове и факти в трудовото и осигурителното право - За „сигурността“ на пенсионноосигурителната ни система
авторски материал, стр. 81