ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2019 г., кн. 04
Правен анализ на рисковете при сделки с имоти
авторски материал, стр. 5
UBI IUS IBI REMEDIUM - Право има там, където има защита
авторски материал, стр. 13
Процедура за учредяване на правото на надстрояване и правото на пристрояване
авторски материал, стр. 21
Основни понятия и положения в Закона за концесиите, които се интерпретират неправилно
авторски материал, стр. 33
Обхват на проверката на съдията по вписвания при вписването на договор за аренда на съсобствена земеделска земя
авторски материал, стр. 41
Искът по чл. 135 ЗЗД относно разпоредителна сделка с имот СИО
авторски материал, стр. 47
Как се разпределя наследството между съпруг и деца
авторски материал, стр. 59
Производство по вписване на прехвърляне на вземане, обезпечено с ипотека, според действащите нормативни актове у нас
авторски материал, стр. 61
Оспорване на разрешенията за строеж по съдебен ред
авторски материал, стр. 66
Решение № 39 от 10.04.2019 г. на ВКС по гр.д. № 2252/2018 г., ІІ г. о.
съдебна практика, стр. 78
Особености на договорите за отстъпване на право на ползване върху софтуер
авторски материал, стр. 82