ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2019 г., кн. 03
Правна същност на правото на надстрояване и правото на пристрояване
авторски материал, стр. 5
Вещноправни аспекти на декларациите за имущество и интереси по ЗПКОНПИ
авторски материал, стр. 15
За самоуправство законът предвижда дори затвор
авторски материал, стр. 25
Оспорване на съставен акт за частна общинска собственост
авторски материал, стр. 27
Противопоставимост на възбраната на вписан договор за наем на имот или аренда на земеделска земя
авторски материал, стр. 37
Противоречива обществена реакция по проекта на нов закон за поземлените отношения
авторски материал, стр. 46
Срок на валидност на скицата-проект, издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър
авторски материал, стр. 52
Приложение на иска по чл. 135 ЗЗД при разпоредителните сделки с имот - съпружеска общност, за личен дълг на единия съпруг
авторски материал, стр. 54
Решение № 123 от 03.10.2018 г. на ВКС по гр. д. № 4301/2017 г., І г. о.
съдебна практика, стр. 62
Основни нормативни предпоставки за започване и завършване на строежа в срок
авторски материал, стр. 65
Поглед към практиката на Върховния касационен съд по дела, свързани с нарушения на авторското право (2014-2019 г.)
авторски материал, стр. 74