ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2019 г., кн. 03
За правото на сдружаване на работниците и служителите - международни и национални правни измерения
авторски материал, стр. 5
За допълнителнотo трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
авторски материал, стр. 11
Има ли значение дали работя допълнително по трудов, или по граждански договор
авторски материал, стр. 27
Последици от неизпълнението на договореностите в КТД
авторски материал, стр. 30
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 12/2019
административна практика, стр. 33
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 13/2019
административна практика, стр. 34
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 14/2019
административна практика, стр. 35
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 15/2019
административна практика, стр. 37
Промените в Закона за защита на личните данни, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679
авторски материал, стр. 39
Понятие за лични данни
авторски материал, стр. 54
Как да управляваме различията и многообразието на работната сила в дадена организация
авторски материал, стр. 58
Осъществяване на контрол за спазване на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд
авторски материал, стр. 69
Преглед на промените в Кодекса за социално осигуряване, извършени с цел съобразяване със законодателството на Европейския съюз
авторски материал, стр. 72
Правно положение на банката-попечител по Кодекса за социално осигуряване
авторски материал, стр. 80
Характеристика и особености на гражданския договор. Разграничение между трудов и граждански договор
авторски материал, стр. 88
Дължат ли се здравноосигурителни вноски за периоди на временна неработоспособност
административна практика, стр. 92