ТП Издания
Книга-годишник "Трудови отношения - 2019 г."
Тълкувателно решение № 1 от 21.06.2018 г. на ОСНГК на ВКС
съдебна практика, стр. 303
Решение № 56 от 22.02.2018 г., ІV г. о., по гр. д. № 2372 от 2017 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 308
Решение № 31 от 09.03.2018 г., ІІІ г. о., по гр. д. № 3247 от 2017 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 311
Решение № 22 от 02.02.2018 г., ІV г. о., по гр. д. № 636 от 2017 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 313
Решение № 26 от 28.02.2018 г., ІІІ г. о., по гр. с. № 2545 от 2017 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 316
Решение № 30 от 13.03.2018 г., ІV г. о., по гр. д. № 694 от 2017 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 319
Решение № 41 от 13.03.2018 г., ІІІ г. о., по гр. д. № 1712 от 2017 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 322
Решение № 309 от 14.03.2018 г., ІV г. о., по гр. д. № 5464 от 2016 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 326
Решение № 20 от 19.02.2018 г., ІІІ г. о., по гр. д. № 1822 от 2017 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 332
Решение № 21 от 12.03.2018 г., ІІІ г. о., по гр. д. № 1459 от 2017 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 334
Решение № 9 от 31.01.2018 г., ІV г. о., по гр. д. № 1504 от 2017 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 341
Решение № 42 от 30.03.2018 г., ІV г. о., по гр. д. № 434 от 2017 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 344
Решение № 320 от 05.02.2018 г., ІV г. о., по гр. д. № 1630 от 2017 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 348
Решение № 68 от 16.05.2018 г., ІІІ г. о., по гр. д. № 3105 от 2017 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 350
Решение № 47 от 13.06.2018 г., ІІІ г. о., по гр. д. № 2161 от 2017 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 353
Решение № 144 от 08.06.2018 г., ІV г. о., по гр. д. № 4603 от 2016 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 356
Решение № 1 от 25.01.2018 г., ІV г. о., по гр. д. № 1892 от 2017 г. на ВКС
съдебна практика, стр. 359
Писмо № 99-200 от 19.04.2018 г. на МТСП
административна практика, стр. 368
Писмо № 94-474 от 25.01.2018 г. на МТСП
административна практика, стр. 369
Писмо № 94-1959 от 18.04.2018 г. на МТСП
административна практика, стр. 371
Писмо № 94-3381 от 06.07.2018 г. на МТСП
административна практика, стр. 372
Писмо № 94-5632 от 04.12.2018 г. на МТСП
административна практика, стр. 373
Писмо № 07-2553 от 08.08.2018 г. на МТСП
административна практика, стр. 375
Писмо № 94-15 от 02.01.2018 г. на МТСП
административна практика, стр. 377
Писмо № 94-3469 от 13.07.2018 г. на МТСП
административна практика, стр. 377
Писмо № 94-3760 от 31.07.2018 г. на МТСП
административна практика, стр. 378
Писмо № 0401-246 от 25.10.2018 г. на МТСП
административна практика, стр. 380
Писмо № 26-814 от 08.08.2018 г. на МТСП
административна практика, стр. 381
Писмо № 08-393 от 21.02.2018 г. на МТСП
административна практика, стр. 384
Писмо № 26-402 от 13.03.2018 г. на МТСП
административна практика, стр. 385
Писмо № 29-21 от 23.05.2018 г. на МТСП
административна практика, стр. 386
Писмо № 94-1326 от 13.03.2018 г. на МТСП
административна практика, стр. 387
Писмо № 94-4812 от 15.10.2018 г. на МТСП
административна практика, стр. 388
Писмо № 94-5492 от 27.11.2018 г. на МТСП
административна практика, стр. 390
Писмо № 26-999 от 24.10.2018 г. на МТСП
административна практика, стр. 391
Писмо № 0408-293 от 20.09.2018 г. на МТСП
административна практика, стр. 393
Коментар по трудови отношения - Основни цели на регулирането на трудовите отношения – 2019 г.
авторски материал, стр. 395
Коментар по трудови отношения - Двустранното сътрудничество в трудовите отношения – 2019 г.
авторски материал, стр. 397
Коментар по трудови отношения - Договорено уреждане на трудовите отношения между представителните синдикални и работодателски организации – 2019 г.
авторски материал, стр. 401
Коментар по трудови отношения - Искане на мнение от Националния съвет за тристранно сътрудничество от висши държавни органи – 2019 г.
авторски материал, стр. 404
Коментар по трудови отношения - Участие на работниците и служителите в управлението на предприятието – 2019 г.
авторски материал, стр. 406
Коментар по трудови отношения - Отговорност при разкриване на поверителна информация – 2019 г.
авторски материал, стр. 410
Коментар по трудови отношения - Добросъвестността при осъществяване на правата и задълженията на страните по трудовите правоотношения – 2019 г.
авторски материал, стр. 412
Коментар по трудови отношения - Задължение на работодателя за предоставяне на информация при колективно преговаряне – 2019 г.
авторски материал, стр. 417
Коментар по трудови отношения - Сключване на трудов договор преди постъпване на работа – 2019 г.
авторски материал, стр. 420
Коментар по трудови отношения - Постъпване на работа на работника и служителя – 2019 г.
авторски материал, стр. 422
Коментар по трудови отношения - Национална класификация на професиите и длъжностите – 2019 г.
авторски материал, стр. 426
Коментар по трудови отношения - Информиране на работника или служителя за изменение на трудовото правоотношение от работодателя – 2019 г.
авторски материал, стр. 429
Коментар по трудови отношения - Изменение на мястото и характера на работата по трудово правоотношение от работодателя – 2019 г.
авторски материал, стр. 434
Коментар по трудови отношения - Запазване на трудовото правоотношение при отдаване на предприятието или на част от него под наем, аренда и при възлагане на концесия – 2019 г.
авторски материал, стр. 437
Коментар по трудови отношения - Задължение на работодателя да осигури длъжностна характеристика на работника или служителя – 2019 г.
авторски материал, стр. 441
Коментар по трудови отношения - Документи, които се съхраняват в трудовото досие при възникване и прекратяване на трудовото правоотношение – 2019 г.
авторски материал, стр. 445
Коментар по трудови отношения - Електронно трудово досие - една нова възможност за работодателите – 2019 г.
авторски материал, стр. 449
Коментар по трудови отношения - Задължения на работодателя да информира работника или служителя за измененията в дейността и икономическото състояние на предприятието – 2019 г.
авторски материал, стр. 454
Коментар по трудови отношения - Срокове за информиране и консултиране на работниците и служителите – 2019 г.
авторски материал, стр. 457
Коментар по трудови отношения - Променливо работно време – 2019 г.
авторски материал, стр. 459
Коментар по трудови отношения - Сумирано изчисляване на работното време – 2019 г.
авторски материал, стр. 462
Коментар по трудови отношения - Извънреден труд – 2019 г.
авторски материал, стр. 468
Коментар по трудови отношения - Междудневна почивка – 2019 г.
авторски материал, стр. 472
Коментар по трудови отношения - Време за хранене на работника и служителя при непрекъсваем производствен процес – 2019 г.
авторски материал, стр. 477
Коментар по трудови отношения - Дисциплинарни нарушения на работното време – 2019 г.
авторски материал, стр. 480
Коментар по трудови отношения - Основен платен годишен отпуск – 2019 г.
авторски материал, стр. 485
Коментар по трудови отношения - Прекъсване на ползването на платения годишен отпуск – 2019 г.
авторски материал, стр. 488
Коментар по трудови отношения - Отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст – 2019 г.
авторски материал, стр. 491
Коментар по трудови отношения - Решението на Съда на Европейския съюз за родителския отпуск не засяга българското право – 2019 г.
авторски материал, стр. 496
Коментар по трудови отношения - Тълкувателно решение № 1 от 21.06.2018 г. на Върховния касационен съд за правото на обезщетение за неимуществени вреди – 2019 г.
авторски материал, стр. 499
Коментар по трудови отношения - Временно отстраняване на работника или служителя от работа – 2019 г.
авторски материал, стр. 505
Коментар по трудови отношения - Вреди, резултат от нормален производствено-стопански риск – 2019 г.
авторски материал, стр. 509
Коментар по трудови отношения - Пълна имуществена отговорност на работника или служителя за вреди, причинени на работодателя – 2019 г.
авторски материал, стр. 512
Коментар по трудови отношения - Кумулиране на дисциплинарна, имуществена, административнонаказателна и наказателна отговорност – 2019 г.
авторски материал, стр. 515
Коментар по трудови отношения - Размер на отговорността за вреди, причинени поради небрежност от работника или служителя на работодателя – 2019 г.
авторски материал, стр. 518
Коментар по трудови отношения - Бригадна отговорност на работниците и служителите – 2019 г.
авторски материал, стр. 520
Коментар по трудови отношения - Обезщетение при бедствия – 2019 г.
авторски материал, стр. 524
Коментар по трудови отношения - Обезщетение при трудоустрояване – 2019 г.
авторски материал, стр. 526
Коментар по трудови отношения - Специално работно облекло и лични предпазни средства на работника и служителя – 2019 г.
авторски материал, стр. 528
Коментар по трудови отношения - Работно и униформено облекло – 2019 г.
авторски материал, стр. 531
Коментар по трудови отношения - Отговорност на работодателя и виновните длъжностни лица при незаконно задържане на трудовата книжка на работника или служителя – 2019 г.
авторски материал, стр. 534
Коментар по трудови отношения - Платен годишен отпуск на лица с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто – 2019 г.
авторски материал, стр. 540
Коментар по трудови отношения - Квоти за назначаване на хора с трайни увреждания – 2019 г.
авторски материал, стр. 542
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор на работника или служителя поради болест – 2019 г.
авторски материал, стр. 547
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор с предизвестие от работника или служителя – 2019 г.
авторски материал, стр. 550
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие при преустановяване дейността на работодателя – 2019 г.
авторски материал, стр. 554
Коментар по трудови отношения - Нови моменти в практиката на ВКС при уволнение поради сключване на договор за управление – 2019 г.
авторски материал, стр. 558
Коментар по трудови отношения - Конфликтът на интереси като основание за прекратяване на трудовия договор със служител в държавната администрация – 2019 г.
авторски материал, стр. 563
Коментар по трудови отношения - Уволнение на работника или служителя без предизвестие при задържане от властите за изпълнение на присъда – 2019 г.
авторски материал, стр. 567
Коментар по трудови отношения - „Несъвместимостта“ като основание за прекратяване на трудовия договор със служител в държавната администрация – 2019 г.
авторски материал, стр. 570
Коментар по трудови отношения - Изплащане в срок на обезщетенията при прекратяване на трудовия договор – 2019 г.
авторски материал, стр. 573
Коментар по трудови отношения - Иск за поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи – 2019 г.
авторски материал, стр. 575
Коментар по трудови отношения - Признаване на трудов стаж, без работникът или служителят да е работил – 2019 г.
авторски материал, стр. 576
Коментар по трудови отношения - Признаване на трудов стаж при изпълнение на държавна служба, както и за работа по трудово правоотношение извън България – 2019 г.
авторски материал, стр. 582
Коментар по трудови отношения - Предмет на иска за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред – 2019 г.
авторски материал, стр. 583
Коментар по трудови отношения - Сигнална функция на синдикатите при осъществяване на контрола за спазване на трудовото законодателство – 2019 г.
авторски материал, стр. 587
Коментар по трудови отношения - Връчване на акта за установяване на административно нарушение – 2019 г.
авторски материал, стр. 592
Коментар по трудови отношения - Доказателствена сила на акта за установяване на нарушение на трудовото законодателство, съставен от държавните контролни органи – 2019 г.
авторски материал, стр. 594
Коментар по трудови отношения - Административните наказания „глоба“ и „имуществена санкция“ – 2019 г.
авторски материал, стр. 596
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Физиологичен режим на труд и почивка – 2019 г.
авторски материал, стр. 629
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Права на работещите в комитетите и групите по условия на труд – 2019 г.
авторски материал, стр. 631
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Набиране и разходване на средствата във фонд „Условия на труд“ – 2019 г.
авторски материал, стр. 636
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Контрол за спазване на законодателството за здравословни и безопасни условия на труд – 2019 г.
авторски материал, стр. 638
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Регистрация на лицата, които търсят работа – 2019 г.
авторски материал, стр. 697
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Осигуряване заетост на младежите – 2019 г.
авторски материал, стр. 700
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Изменения на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност – 2019 г.
авторски материал, стр. 703
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Специфичните процедури в ЗТМТМ за наемане на работници и служители от трети страни – 2019 г.
авторски материал, стр. 707
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Контрол за прилагането на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност – 2019 г.
авторски материал, стр. 712
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Средства за въздействие при доброволно уреждане на колективните трудови спорове – 2019 г.
авторски материал, стр. 724
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Непосредствени преговори за доброволно уреждане на колективните трудови спорове – 2019 г.
авторски материал, стр. 727
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Решение за обявяване на стачка – 2019 г.
авторски материал, стр. 732
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Ограничения на правото на стачка – 2019 г.
авторски материал, стр. 734