ТП Издания
Книга-годишник "Новото данъчно законодателство през 2019 г."
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2019 година - Общ преглед на промените в ЗКПО, в сила от 01.01.2019 г., обнародвани в ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г. – 2019 г.
авторски материал, стр. 161
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2019 година - Въвеждане в ЗКПО на правилото за ограничаване приспадането на лихвите по Директива 2016/1164/ЕС (ATAD) - Обхват, съдържание и приети механизми съобразно директивата на но
авторски материал, стр. 165
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2019 година - Въвеждане в ЗКПО на правилото за ограничаване приспадането на лихвите по Директива 2016/1164/ЕС (ATAD) - Същностни характеристики и специфики при прилагане на новия чл. 4
авторски материал, стр. 169
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2019 година - Въвеждане в ЗКПО на правилото за ограничаване приспадането на лихвите по Директива 2016/1164/ЕС (ATAD) - Извършени промени в чл. 43 ЗКПО, в сила от 01.01.2019 г. – 2019 г
авторски материал, стр. 173
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2019 година - Въвеждане в ЗКПО на правилото за ограничаване приспадането на лихвите по Директива 2016/1164/ЕС (ATAD) - Допълнения в разпоредбите на глава деветнадесета „Преобразуване н
авторски материал, стр. 178
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2019 година - Въвеждане на данък върху печалбата на контролирани чуждестранни дружества и места на стопанска дейност в чужбина съгласно правилата на Директива 2016/1164/ЕС (ATAD) - Как
авторски материал, стр. 180
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2019 година - Въвеждане на данък върху печалбата на контролирани чуждестранни дружества и места на стопанска дейност в чужбина съгласно правилата на Директива 2016/1164/ЕС (ATAD) - Как
авторски материал, стр. 184
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2019 година - Въвеждане на данък върху печалбата на контролирани чуждестранни дружества и места на стопанска дейност в чужбина съгласно правилата на Директива 2016/1164/ЕС (ATAD) - Пра
авторски материал, стр. 188
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2019 година - Въвеждане на данък върху печалбата на контролирани чуждестранни дружества и места на стопанска дейност в чужбина съгласно правилата на Директива 2016/1164/ЕС (ATAD) - Ава
авторски материал, стр. 188
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2019 година - Въвеждане на данък върху печалбата на контролирани чуждестранни дружества и места на стопанска дейност в чужбина съгласно правилата на Директива 2016/1164/ЕС (ATAD) - Зад
авторски материал, стр. 189
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2019 година - Нови правила за данъчното третиране за целите на ЗКПО на договори за лизинг съгласно Международните счетоводни стандарти при лизингополучателите - Мотиви и аргументи за с
авторски материал, стр. 190
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2019 година - Нови правила за данъчното третиране за целите на ЗКПО на договори за лизинг съгласно Международните счетоводни стандарти при лизингополучателите - Възприет законодателен
авторски материал, стр. 191
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2019 година - Нови правила за данъчното третиране за целите на ЗКПО на договори за лизинг съгласно Международните счетоводни стандарти при лизингополучателите - Други практически аспек
авторски материал, стр. 194
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2019 година - Промяна в реда за облагане, деклариране и внасяне на данъците по ЗКПО в случаите на заличаване на данъчно задължено лице - Корпоративен данък – 2019 г.
авторски материал, стр. 196
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2019 година - Промяна в реда за облагане, деклариране и внасяне на данъците по ЗКПО в случаите на заличаване на данъчно задължено лице - Данък, удържан при източника – 2019 г.
авторски материал, стр. 199
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2019 година - Промяна в реда за облагане, деклариране и внасяне на данъците по ЗКПО в случаите на заличаване на данъчно задължено лице - Данък върху разходите – 2019 г.
авторски материал, стр. 199
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2019 година - Промяна в реда за облагане, деклариране и внасяне на данъците по ЗКПО в случаите на заличаване на данъчно задължено лице - Алтернативни данъци – 2019 г.
авторски материал, стр. 200
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2019 година - Промени в ЗКПО, свързани с прецизиране на разпоредби с цел улесняване на практическото му прилагане, и други изменения за 2019 г., които не са обхванати в предходните гла
авторски материал, стр. 201
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2019 година - Промени в ЗКПО, свързани с прецизиране на разпоредби с цел улесняване на практическото му прилагане, и други изменения за 2019 г., които не са обхванати в предходните гла
авторски материал, стр. 202
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2019 година - Промени в ЗКПО, свързани с прецизиране на разпоредби с цел улесняване на практическото му прилагане, и други изменения за 2019 г., които не са обхванати в предходните гла
авторски материал, стр. 203
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2019 година - Промени в ЗКПО, свързани с прецизиране на разпоредби с цел улесняване на практическото му прилагане, и други изменения за 2019 г., които не са обхванати в предходните гла
авторски материал, стр. 204
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 година - Данъчни облекчения - Намалени са документите, които се прилагат при ползване на данъчното облекчение за млади семейства – 2019 г.
авторски материал, стр. 291
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 година - Данъчни облекчения - Направени са промени в данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания – 2019 г.
авторски материал, стр. 292
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 година - Данъчни облекчения - Промяна в лицата, за които се ползва данъчно облекчение за дарения – 2019 г.
авторски материал, стр. 295
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 година - Данъчни облекчения - Направено е уточнение във връзка с липсата на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения при ползването на всички данъчни обл
авторски материал, стр. 295
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 година - Данъчни облекчения - Промяна във връзка с ползване на данъчно облекчение за дарения – 2019 г.
авторски материал, стр. 297
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 година - Нови данъчни режими - Въведено е ново данъчно третиране на облагаемите парични и предметни награди – 2019 г.
авторски материал, стр. 297
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 година - Нови данъчни режими - Въведен е нов режим за облагане на доходи, придобити под формата на субсидии от физически лица, които не са регистрирани като земеделски с
авторски материал, стр. 300
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 година - Служебни бележки – 2019 г.
авторски материал, стр. 302
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 година - Годишна данъчна декларация - Въведени са нови правила при закръгляване на данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация – 2019 г.
авторски материал, стр. 304
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 година - Годишна данъчна декларация - Променени са правилата за едноличните търговци, които не извършват дейност през годината, във връзка с неподаване на годишен отчет
авторски материал, стр. 305
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 година - Годишна данъчна декларация - Въведен е начален момент за подаване на годишната данъчна декларация – 2019 г.
авторски материал, стр. 306
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 година - Годишна данъчна декларация - Променен е срокът за ползване на отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация – 2019 г.
авторски материал, стр. 306
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 година - Годишна данъчна декларация - Въведени са нови правила за подаване на годишната данъчна декларация от самоосигуряващите се лица – 2019 г.
авторски материал, стр. 307
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 година - Годишна данъчна декларация - Направено е уточнение във връзка с декларирането на дължимия данък за доходите от трудови правоотношения – 2019 г.
авторски материал, стр. 308
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 година - Годишна данъчна декларация - Въведени са нови правила за подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ от самоосигуряващите се лица – 2019 г.
авторски материал, стр. 308
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 година - Срокове за внасяне на дължимите данъци - Направена е корекция във връзка с удържането на данък при извършено скрито разпределение на печалбата – 2019 г.
авторски материал, стр. 309
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 година - Срокове за внасяне на дължимите данъци - Създаден е нов допълнителен срок за внасяне на данъка за доходи на починали лица – 2019 г.
авторски материал, стр. 309
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 година - Подаване на информация - Въведено е задължение за предоставяне на информация за изплатени доходи по трудови правоотношения чрез нова справка по чл. 73, ал. 6 ЗД
авторски материал, стр. 311
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 година - Подаване на информация - Направени са различни промени във връзка с подаването на справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица – 2019
авторски материал, стр. 311
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 година - Подаване на информация - Предоставена е нова възможност за извършване на корекции на справките по чл. 73 ЗДДФЛ – 2019 г.
авторски материал, стр. 313
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 година - Подаване на информация - Подаване на справката по чл. 73а, ал. 5 ЗДДФЛ само по електронен път – 2019 г.
авторски материал, стр. 313
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност и в правилника за неговото прилагане за 2019 година - Третиране по ЗДДС на ваучерите, регламентирани с Директива 2016/1065 – 2019 г.
авторски материал, стр. 523
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност и в правилника за неговото прилагане за 2019 година - Промени при доставките на услуги по електронен път, услугите за радио- и телевизионно излъчване и далекосъобщителните услуги – 2019 г.
авторски материал, стр. 532
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност и в правилника за неговото прилагане за 2019 година - Промени в начина на определяне на данъчната основа на безвъзмездни доставки на стоки, приравнени на възмездни съгласно чл. 6, ал. 3 и ч
авторски материал, стр. 537
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност и в правилника за неговото прилагане за 2019 година - Изменения и допълнения, свързани с дерегистрацията и правото на данъчен кредит при повторна регистрация – 2019 г.
авторски материал, стр. 540
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност и в правилника за неговото прилагане за 2019 година - Въведена е допълнителна хипотеза за доставки на услуги, свързани с международен транспорт – 2019 г.
авторски материал, стр. 543
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност и в правилника за неговото прилагане за 2019 година - Нови освободени доставки – 2019 г.
авторски материал, стр. 545
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност и в правилника за неговото прилагане за 2019 година - Пренесени са текстове от ППЗДДС, отнасящи се до корекциите на данъчен кредит – 2019 г.
авторски материал, стр. 547
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност и в правилника за неговото прилагане за 2019 година - Удължен е срокът за внасяне на ДДС по последната справка-декларация – 2019 г.
авторски материал, стр. 549
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност и в правилника за неговото прилагане за 2019 година - Обезпеченията при течните горива – 2019 г.
авторски материал, стр. 550
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност и в правилника за неговото прилагане за 2019 година - Други промени, в сила от 01.01.2019 г. – 2019 г.
авторски материал, стр. 551
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност и в правилника за неговото прилагане за 2019 година - От средата на 2019 г. се въвежда отложено начисляване на ДДС при внос на определени категории стоки – 2019 г.
авторски материал, стр. 553
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Разширяване на кръга на данъчно задължените лица по ЗАДС – 2019 г.
авторски материал, стр. 735
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Разширяване обхвата на понятието „тютюн за пушене (за лула и цигари)“ – 2019 г.
авторски материал, стр. 736
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Промени в правилата за освобождаване от облагане с акциз на енергийни продукти – 2019 г.
авторски материал, стр. 737
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Правила за акцизни стоки с колекционерска стойност – 2019 г.
авторски материал, стр. 738
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Промени в изискванията за получаване на статут по ЗАДС – 2019 г.
авторски материал, стр. 740
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Нови условия за издаване на лиценз за управление на данъчен склад по отношение на лицензираните складодържатели на нефт и продукти от нефтен произход – 2019 г.
авторски материал, стр. 742
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Нови правила, свързани с прекратяване действието на лиценз за управление на данъчен склад – 2019 г.
авторски материал, стр. 743
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Промени в разпоредбите относно независимите малки пивоварни – 2019 г.
авторски материал, стр. 745
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Промени в условията за регистрация на специализирани малки обекти за дестилиране и на обекти за винопроизводство на малки винопроизводители – 2019 г.
авторски материал, стр. 746
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Промени в бандеролната система – 2019 г.
авторски материал, стр. 747
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Относно системата за проследяване на тютюневи изделия – 2019 г.
авторски материал, стр. 748
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Промени относно обезпеченията при режим отложено плащане на акциз – 2019 г.
авторски материал, стр. 750
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Промени в разпоредбите относно документацията и отчетността по ЗАДС – 2019 г.
авторски материал, стр. 751
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Промени в областта на забраните и ограниченията по ЗАДС – 2019 г.
авторски материал, стр. 752
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Промени в административнонаказателните разпоредби – 2019 г.
авторски материал, стр. 754
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Промени, свързани с контрола, осъществяван от митническите органи – 2019 г.
авторски материал, стр. 754
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година - Други промени в ЗАДС – 2019 г.
авторски материал, стр. 755
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси за 2019 година - Данък върху недвижимите имоти – 2019 г.
авторски материал, стр. 850
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси за 2019 година - Данък върху наследствата – 2019 г.
авторски материал, стр. 860
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси за 2019 година - Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин – 2019 г.
авторски материал, стр. 860
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси за 2019 година - Данък върху превозните средства – 2019 г.
авторски материал, стр. 862
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси за 2019 година - Патентен данък – 2019 г.
авторски материал, стр. 863
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси за 2019 година - Такса за битови отпадъци – 2019 г.
авторски материал, стр. 863
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси за 2019 година - Други промени в ЗМДТ – 2019 г.
авторски материал, стр. 864
Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Разширяване кръга на правомощията на органите по приходите, регламентирани в чл. 12 ДОПК – 2019 г.
авторски материал, стр. 866
Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Промени при солидарната отговорност по реда на чл. 19 ДОПК на третите лица за непогасените данъчни и осигурителни задължения на други данъчно задължени лица – 2
авторски материал, стр. 867
Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Допълване на правилата относно изискванията към лицата, на които се възлага извършването на експертиза в производствата по ДОПК – 2019 г.
авторски материал, стр. 868
Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Разширяване на кръга от лица, на които може да бъде предоставена данъчна и осигурителна информация – 2019 г.
авторски материал, стр. 869
Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Промени в реда за уведомяване на НАП при прекратяване, прехвърляне и преобразуване на предприятие – 2019 г.
авторски материал, стр. 870
Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Определяне по нов критерий на местната подсъдност на административните съдилища, на които са подсъдни споровете относно законосъобразността на актовете и действ
авторски материал, стр. 870
Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Въвеждане на нова формула за определяне на държавните такси при касационното обжалване – 2019 г.
авторски материал, стр. 872
Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Въвеждане на праг за касационно обжалване по ДОПК – 2019 г.
авторски материал, стр. 872
Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Промени в реда за предоставяне на информация за наличието или липсата на задължения – 2019 г.
авторски материал, стр. 873
Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Разширява се обхватът на достъп до служебни тайни при обмена на информация с други държави, необходима за прилагане на законодателството във връзка с данъчното
авторски материал, стр. 875
Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Промяна в начина на удостоверяване на задълженията при прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства – 2019 г.
авторски материал, стр. 876
Коментар на промените в данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година - Въвеждане на правомощие на Министерския съвет на Република България да определя разпоредителите с бюджет, които информират приходните органи за предстоящи разхо
авторски материал, стр. 876