ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2019 г., кн. 02
Неизпълнението на задължението за вноска - основание за изключване от капиталовите търговски дружества
авторски материал, стр. 5
Решение № 342 от 12.12.2018 г. на ВКС по т. д. № 152/2018 г., II т. о., ТК
съдебна практика, стр. 19
За информационните задължения на разпространителите на застрахователни продукти
авторски материал, стр. 21
Задължението на морския превозвач за оказване на съдействие при извършване на товарните операции
авторски материал, стр. 32
Решение № 198 от 18.01.2019 г. на ВКС по т. д. № 193/2018 г., I т. о., ТК
съдебна практика, стр. 36
Относно знанието за увреждане на кредитора по чл. 135, ал. 1, изр. 2 ЗЗД в хипотезата на уважен по чл. 19, ал. 3 ЗЗД иск
авторски материал, стр. 39
Изменения в европейската процедура за искове с малък материален интерес
авторски материал, стр. 49
Арбитрируемост на корпоративни спорове
авторски материал, стр. 61
Основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ и чл. 55, ал. 1, т. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 68
Несеквестируемост и залог на евросубсидии за земеделските производители
авторски материал, стр. 88