ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2019 г., кн. 02
Счетоводно отчитане и данъчно третиране на ваучерите за поощрения на клиенти, за награди и подаръци на персонала
авторски материал, стр. 5
Ред за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО, годишния отчет за дейността и декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за 2018 г.
авторски материал, стр. 16
Новите моменти в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2018 г.
авторски материал, стр. 23
Новите постановки в Правилника за прилагане на ЗДДС за 2019 година
авторски материал, стр. 30
Какво предвиждат последните промени в Наредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти от началото на февруари 2019 г.
авторски материал, стр. 42
Още за промените в Закона за местните данъци и такси за 2019 година, свързани с данъка върху превозните средства
авторски материал, стр. 47
За информационните задължения на разпространителите на застрахователни продукти
авторски материал, стр. 55
Какво предвиждат последните промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. относно подаването на данни за осигурените лица
авторски материал, стр. 66
Същност и особености на застраховката „Кибер отговорност“, в контекста на защитата на личните данни
авторски материал, стр. 66
За максималния осигурителен доход
авторски материал, стр. 73
Промени в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор
авторски материал, стр. 74
Новият европейски инструмент за разследване на сделки и измами, засягащи бюджета на ЕС
авторски материал, стр. 79
Актуални въпроси по прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари
авторски материал, стр. 88