ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2019 г., кн. 01
Допустим ли е апорт на дружествен дял от ООД в друго търговско дружество?
авторски материал, стр. 5
Някои акценти в съдебната практика относно иска по чл. 71 от Търговския закон
авторски материал, стр. 15
За последните изменения и допълнения в Кодекса за застраховането
авторски материал, стр. 22
Неоснователното обогатяване и давността като основания за предявяването на иска по чл. 534 от Търговския закон
авторски материал, стр. 37
Поглед върху конкуренцията между изпълненията по реда на Гражданския процесуален кодекс и Закона за особените залози
авторски материал, стр. 45
Производството по несъстоятелност след Тълкувателно решение № 1 от 03.12.2018 г. по тълк. д. № 1/2017 на ОСТК на ВКС
авторски материал, стр. 54
Решение № 128 от 20.08.2018 г. на ВКС по т. д. № 1744/2017 г., II т. о., ТК
съдебна практика, стр. 66
Информация от списъка по чл. 57, ал. 4 от Закона за обществените поръчки - примери от практиката
авторски материал, стр. 68
Нелоялна конкуренция, свързана с конфиденциална информация, в светлината на проекта на Закон за защита на търговската тайна
авторски материал, стр. 76