ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2019 г., кн. 01
Прехвърляне на застроен поземлен имот и правилото на чл. 92 от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 5
Обезщетението - гаранция срещу своеволни действия по отношение на правото на собственост
авторски материал, стр. 17
Решение № 157 от 17.12.2018 г. на ВКС по гр. д. № 4207/2017 г., І г. о.
съдебна практика, стр. 29
Съобразена ли е с Конституцията нормата на чл. 12, ал. 1 от Закона за водите?
авторски материал, стр. 35
Изменения в подзаконови актове за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
авторски материал, стр. 44
Отношения между съсобствениците по повод ползване на общата вещ
авторски материал, стр. 53
Какво се случва със семейното жилище след развод?
авторски материал, стр. 67
Решение № 181 от 02.01.2019 г. на ВКС по гр. д. № 4400/2017 г., І г. о.
съдебна практика, стр. 69
Преглед на промените в Закона за устройството на територията, обнародвани в ДВ, бр. 1 от 2019 г.
авторски материал, стр. 72
Искове за неоснователно обогатяване, произтичащи от неизплатени авторски и лицензионни възнаграждения
авторски материал, стр. 80