ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2018 г., кн. 12
Различна хипотеза на разваляне на договори с предмет вещни права върху недвижими имоти
авторски материал, стр. 5
Определение № 218 от 14.12.2017 г. на ВКС по ч. гр. д. № 1537/2014 г., ІІ г. о.
съдебна практика, стр. 11
Особености при представяне на документи от кандидатите или участниците в процедура за определяне на концесионер по реда на Закона за концесиите
авторски материал, стр. 16
Решение № 87 от 01.08.2018 г. на ВКС по гр. д. № 2714/2014 г., І г. о.
съдебна практика, стр. 25
За измененията в правния режим на опазването на земеделските земи през 2018 г.
авторски материал, стр. 29
В какъв срок от допускането им подробните устройствени планове подлежат на съгласуване от Службата по геодезия, картография и кадастър
авторски материал, стр. 36
Еднолично разпореждане с недвижим имот - съпружеска имуществена общност
авторски материал, стр. 38
Необходимостта от формиране на маса, от която се възстановява запазена част от наследството
авторски материал, стр. 46
За валидно изготвяне и оставяне на завещание има специални правила
авторски материал, стр. 52
Процедурни въпроси относно вписването на искова молба в службите по вписванията
авторски материал, стр. 54
Особености на производството по чл. 195, ал. 6 от Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 58
Допълнения в авторскоправното законодателство, целящи да улеснят достъпа на лица със зрителни увреждания до печатни материали
авторски материал, стр. 67