ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2018 г., кн. 11
Особени правила за публичното предлагане на облигации
авторски материал, стр. 5
Възлагателни джира на съдебния изпълнител
авторски материал, стр. 17
Решение № 127 от 30.07.2018 г., на ВКС по т. д. № 1103/2017 г., II т. о., ТК
съдебна практика, стр. 27
Арбитражната клауза - самостоятелност и зависимост от материалноправния договор
авторски материал, стр. 30
Регресното правоотношение по чл. 54 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал, стр. 39
Правен режим на актовете на съдебния изпълнител
авторски материал, стр. 49
Справката по чл. 366 от Гражданския процесуален кодекс
авторски материал, стр. 57
За продажбата на търговско предприятие като оздравителен и стабилизационен способ
авторски материал, стр. 66
Договор под условие или как да приложим чл. 114 от Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 74
За съдържанието на коносамента
авторски материал, стр. 88