ТП Издания
Книга-годишник "Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г."
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в корпоративното подоходно облагане, приети в края на 2016 г., през 2017 г. и 2018 г. - Преминаване към подаване на декларациите по Закон за корпоративното подоходно облагане изцяло (единствено и сам
авторски материал, стр. 19
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в корпоративното подоходно облагане, приети в края на 2016 г., през 2017 г. и 2018 г. - Въвеждане на допълнителни облекчения относно предприятията/данъчно задължените лица, които не са осъществявали
авторски материал, стр. 21
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в корпоративното подоходно облагане, приети в края на 2016 г., през 2017 г. и 2018 г. - Изменение, свързано с данъчното третиране по Закон за корпоративното подоходно облагане на разход за данък върх
авторски материал, стр. 32
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в корпоративното подоходно облагане, приети в края на 2016 г., през 2017 г. и 2018 г. - Редакционни промени, свързани с преотстъпване на корпоративен данък и неразривно свързаната с него материя отно
авторски материал, стр. 35
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Относно някои въпроси на данъчното облагане, отнасящи се до третирането на разходите за липси и брак на активи - Данъчно третиране на разходи за липси и брак на активи, вследствие от непреодолима сила – 2018
авторски материал, стр. 37
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Относно някои въпроси на данъчното облагане, отнасящи се до третирането на разходите за липси и брак на активи - Данъчно третиране на разходи за брак на материални запаси, вследствие от технологичен брак, и
авторски материал, стр. 40
Писмо № 96-00-14 от 11.01.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 53
Писмо № 96-00-23 от 18.01.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 56
Писмо № 1_ИТ-00-11 от 07.02.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 59
Писмо № 1_ИТ-00-13 от 09.02.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 64
Писмо № 24-39-2 от 13.02.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 66
Писмо № М-94-К-223 от 28.02.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 72
Писмо № 96-00-104 от 30.04.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 75
Писмо № 3_1055 от 23.05.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 77
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Промените в данъчния закон и въпроси, свързани с прилагането им - Промени, свързани с годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ – 2018 Г.
авторски материал, стр. 85
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Промените в данъчния закон и въпроси, свързани с прилагането им - Други промени – 2018 Г.
авторски материал, стр. 91
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Актуални теми по прилагането на закона - Възможности за приспадане на платен данък в чужбина – 2018 Г.
авторски материал, стр. 92
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Актуални теми по прилагането на закона - Доходи на местни физически лица от източници в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък в годишната данъчна декларация – 2018 Г.
авторски материал, стр. 98
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Актуални теми по прилагането на закона - Данъчно третиране на продажбите, извършвани в Интернет от физически лица – 2018 Г.
авторски материал, стр. 104
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишни задължения по ЗДДФЛ - Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения, изплатени през 2018 г. – 2018 Г.
авторски материал, стр. 109
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишни задължения по ЗДДФЛ - Издаване на служебни бележки за изплатен доход и удържан данък през 2018 г. – 2018 Г.
авторски материал, стр. 115
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишни задължения по ЗДДФЛ - Предоставяне на информация в НАП от предприятия и самоосигуряващи се лица - платци на доходи – 2018 Г.
авторски материал, стр. 118
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишни задължения по ЗДДФЛ - Санкции – 2018 Г.
авторски материал, стр. 124
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишни задължения по ЗДДФЛ - Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2018 г.– 2018 Г.
авторски материал, стр. 124
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Казуси от практиката - Данъчно облекчение за безкасови плащания – 2018 Г.
авторски материал, стр. 131
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Казуси от практиката - Годишно преизчисляване на доходите от трудови правоотношения – 2018 Г.
авторски материал, стр. 132
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Казуси от практиката - Годишно преизчисляване на доходите от трудови правоотношения – 2018 Г.
авторски материал, стр. 133
Писмо № 96-00-9 от 10.01.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 135
Писмо № 1_ИТ-00-6 от 31.01.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 138
Писмо № 94-00-19 от 02.02.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 142
Писмо № 94-Т-190 от 06.02.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 144
Писмо № 33-00-2 от 09.02.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 148
Писмо № 20-28-1 от 21.02.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 150
Писмо № М-94-С-20 от 22.02.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 153
Писмо № 07-00-39 от 26.02.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 154
Писмо № 3_448 от 27.02.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 156
Писмо № 96-00-60 от 14.03.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 158
Писмо № 94-И-46 от 20.03.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 164
Писмо № 3_587 от 20.03.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 167
Писмо № 26-В-21 от 21.03.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 171
Писмо № 26-Н-12 от 23.03.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 175
Коментар по данъка върху добавената стойност - Кратко представяне на промените в ЗДДС - Нови моменти, свързани с регистрацията и дерегистрацията по ЗДДС - 2018
авторски материал, стр. 181
Коментар по данъка върху добавената стойност - Кратко представяне на промените в ЗДДС - В закона се въвеждат норми от правилника - 2018
авторски материал, стр. 183
Коментар по данъка върху добавената стойност - Кратко представяне на промените в ЗДДС - Регламентирана е нова хипотеза, при която няма да се извършват корекции по чл. 79а и 79б ЗДДС - 2018
авторски материал, стр. 184
Коментар по данъка върху добавената стойност - Кратко представяне на промените в ЗДДС - Декларациите и отчетните регистри по ЗДДС се подават само по електронен път - 2018
авторски материал, стр. 185
Коментар по данъка върху добавената стойност - Кратко представяне на промените в ЗДДС - При превози на товарни автомобили и шофьорите им между България и друга държава членка на ЕС не се извършват услуги по превоз на пътници - 2018 г.
авторски материал, стр. 185
Коментар по данъка върху добавената стойност - Кратко представяне на промените в ЗДДС - Промени при обезпеченията по повод течни горива - 2018 г.
авторски материал, стр. 186
Коментар по данъка върху добавената стойност - Кратко представяне на промените в ЗДДС - Изменения и допълнения, засягащи производителите и разпространителите на софтуер за управление на продажби в търговските обекти - 2018 г.
авторски материал, стр. 188
Коментар по данъка върху добавената стойност - Изменения и допълнения в ППЗДДС - Изменения и допълнения, отнасящи се до корекциите на ползван данъчен кредит - 2018 г.
авторски материал, стр. 190
Коментар по данъка върху добавената стойност - Изменения и допълнения в ППЗДДС - Промени, свързани със златните монети, явяващи се инвестиционно злато - 2018 г.
авторски материал, стр. 195
Коментар по данъка върху добавената стойност - Изменения и допълнения в ППЗДДС - Промени, отнасящи се до обезпеченията при доставки на течни горива - 2018 г.
авторски материал, стр. 197
Коментар по данъка върху добавената стойност - Изменения и допълнения в ППЗДДС - Нова хипотеза, при която няма да е задължително подаването на справка-декларация, VIES-декларация и дневниците по ДДС по електронен път - 2018 г.
авторски материал, стр. 199
Коментар по данъка върху добавената стойност - Изменения и допълнения в ППЗДДС - Въведено е ново задължение за определяне размера на облагаемия оборот, служещ за задължителна регистрация по закона - 2018 г.
авторски материал, стр. 200
Коментар по данъка върху добавената стойност - Изменения и допълнения в ППЗДДС - Отразено е премахнатото в закона изискване за изготвяне и представяне на описи на налични активи при регистрация (включително повторна) по ЗДДС - 2018 г.
авторски материал, стр. 201
Коментар по данъка върху добавената стойност - Изменения и допълнения в ППЗДДС - Създадена е дефиниция на понятието „дълготрайни активи, използвани от данъчно задълженото лице в рамките на независимата му икономическа дейност“ - 2018 г.
авторски материал, стр. 202
Коментар по данъка върху добавената стойност - Третиране по закона на конкретни доставки и дейности - Стопанска и нестопанска дейност на юридическите лица с нестопанска цел - 2018 г.
авторски материал, стр. 203
Коментар по данъка върху добавената стойност - Третиране по закона на конкретни доставки и дейности - Третиране на сделките с криптовалута според Съда на ЕС - 2018 г.
авторски материал, стр. 209
Коментар по данъка върху добавената стойност - Третиране по закона на конкретни доставки и дейности - Правото на данъчен кредит при транзитни доставки според практиката на НАП - 2018 г.
авторски материал, стр. 214
Коментар по данъка върху добавената стойност - Третиране по закона на конкретни доставки и дейности - За превръщането на една „стара“ сграда в нова - 2018 г.
авторски материал, стр. 219
Коментар по данъка върху добавената стойност - Третиране по закона на конкретни доставки и дейности - Третиране по ЗДДС на ликвидационен дял на съдружник в търговско дружество, което той напуска - 2018 г.
авторски материал, стр. 224
Коментар по данъка върху добавената стойност - Третиране по закона на конкретни доставки и дейности - Годишните корекции в справка-декларацията за ДДС за декември - 2018 г.
авторски материал, стр. 231
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Място на изпълнение на доставка на услуга, оказвана в полза на данъчно задължено лице, установено в държава членка на ЕС - 2018 г.
авторски материал, стр. 239
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Данъчна основа и документиране на доставки между производител, търговец на едро и търговец на дребно, при които производителят дава отстъпки от цената директно на търговеца на дребно пр
авторски материал, стр. 241
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Прехвърляне на автомобил на трето лице, посочено от лизингополучателя по договор за финансов лизинг по чл. 6, ал. 2, т. 3 ЗДДС - 2018 г.
авторски материал, стр. 244
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Продажби на стоки от китайска фирма за лица от ЕС, при което стоките се внасят в България от българско дружество - контрагент на китайския доставчик - 2018 г.
авторски материал, стр. 246
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Наличие на ВОП при закупуване на стоки от фирма от друга държава членка, които се намират на територията на България - 2018 г.
авторски материал, стр. 248
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Отдаване под наем на земеделска земя с трайни насаждения в нея - 2018 г.
авторски материал, стр. 251
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Покупка на стока от физическо лице от друга държава членка на ЕС - 2018 г.
авторски материал, стр. 253
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Третиране на получавани финансови услуги от доставчик, който е установен в друга държава членка на ЕС - 2018 г.
авторски материал, стр. 255
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Право на данъчен кредит по фактура, в която не е посочена вярна дата на настъпване на данъчното събитие - 2018 г.
авторски материал, стр. 256
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Право на данъчен кредит за фитнес карти, предоставяни на служители на дружеството и на свързано с него юридическо лице - 2018 г.
авторски материал, стр. 258
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Документиране на неустойка с обезщетителен характер, плащана от доставчик по облагаема доставка - 2018 г.
авторски материал, стр. 260
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Документиране и отразяване на оказвана и получавана услуга с нематериален характер от лица от трета страна - 2018 г.
авторски материал, стр. 262
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Документиране на услуги, свързани с недвижим имот, който се намира на територията на друга държава членка на ЕС - 2018 г.
авторски материал, стр. 264
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Липса на задължение за регистрация по ЗДДС във връзка с учредено безвъзмездно вещно право на ползване от физическо лице на свързано с него търговско дружество - 2018 г.
авторски материал, стр. 267
Писмо № 26-Е-113 от 10.01.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 269
Писмо № 96-00-13 от 11.01.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 275
Писмо № 96-00-18 от 15.01.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 276
Писмо № 96-00-26 от 23.01.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 280
Писмо № 94-00-15 от 26.01.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 281
Писмо № 07-00-31 от 12.02.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 284
Писмо № 96-00-36 от 12.02.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 286
Писмо № 20-21-32 от 16.03.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 288
Писмо № 96-00-74 от 29.03.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 291
Писмо № 96-00-82 от 12.04.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 293
Писмо № 20-28-3 от 25.04.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 295
Писмо № 96-00-109 от 04.05.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 297
Писмо № 96-00-115 от 10.05.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 298
Писмо № 96-00-134 от 01.06.2018 г. на НАП
административна практика, стр. 302
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2018 година – Коментар - Нормативни изисквания към годишното счетоводно приключване и годишните финансови отчети, регламентирани в Закона за счетоводството - Общи изисквания и видо
авторски материал, стр. 308
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2018 година – Коментар - Нормативни изисквания към годишното счетоводно приключване и годишните финансови отчети, регламентирани в Закона за счетоводството - Счетоводно-правните пр
авторски материал, стр. 313
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2018 година – Коментар - Нормативни изисквания към годишното счетоводно приключване и годишните финансови отчети, регламентирани в Закона за счетоводството - Изисквания към състави
авторски материал, стр. 321
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2018 година – Коментар - Нормативни изисквания към годишното счетоводно приключване и годишните финансови отчети, регламентирани в Закона за счетоводството - Срокове за изготвяне н
авторски материал, стр. 324
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2018 година – Коментар - Нормативни изисквания към годишното счетоводно приключване и годишните финансови отчети, регламентирани в Закона за счетоводството - Категории предприятия
авторски материал, стр. 326
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2018 година – Коментар - Нормативни изисквания към годишното счетоводно приключване и годишните финансови отчети, регламентирани в Закона за счетоводството - Допълнителни доклади к
авторски материал, стр. 331
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2018 година – Коментар - Нормативни изисквания към годишното счетоводно приключване и годишните финансови отчети, регламентирани в Закона за счетоводството - Допустими счетоводни б
авторски материал, стр. 334
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2018 година – Коментар - Нормативни изисквания към годишното счетоводно приключване и годишните финансови отчети, регламентирани в Закона за счетоводството - Задължение за извършва
авторски материал, стр. 342
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2018 година – Коментар - Нормативни изисквания към годишното счетоводно приключване и годишните финансови отчети, регламентирани в Закона за счетоводството - Публикуване на годишни
авторски материал, стр. 344
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2018 година – Коментар - Съдържание на годишното счетоводно приключване - Основни процедурни въпроси – 2018 г.
авторски материал, стр. 347
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2018 година – Коментар - Съдържание на годишното счетоводно приключване - Първоначално оценяване и признаване на активите и пасивите – 2018 г.
авторски материал, стр. 351
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2018 година – Коментар - Съдържание на годишното счетоводно приключване - Последваща корекция в стойността на активите и пасивите – 2018 г.
авторски материал, стр. 354
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2018 година – Коментар - Съдържание на годишното счетоводно приключване - Данъчно облагане и счетоводно представяне на годишните финансови резултати – 2018 г.
авторски материал, стр. 359
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2018 година – Коментар - Съдържание на годишното счетоводно приключване - Представяне на събитията, настъпили след края на отчетния период – 2018 г.
авторски материал, стр. 367
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2018 година – Коментар - Изготвяне на годишните финансови отчети - Структура, съдържание и общи изисквания към годишните финансови отчети – 2018 г.
авторски материал, стр. 371
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2018 година – Коментар - Изготвяне на годишните финансови отчети - Годишни финансови отчети по реда на Националните счетоводни стандарти – 2018 г.
авторски материал, стр. 377
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2018 година – Коментар - Изготвяне на годишните финансови отчети - Годишни финансови отчети по реда на МСС, приети за приложение от Европейския съюз. Илюстративен модел – 2018 г.
авторски материал, стр. 379
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2018 година – Коментар - Изготвяне на годишните финансови отчети - Особености при изготвяне на консолидираните финансови отчети – 2018 г.
авторски материал, стр. 445
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2018 година – Коментар - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията с нестопанска цел - Характеристика на предприятието с нестопанска цел – 2018 г.
авторски материал, стр. 462
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2018 година – Коментар - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията с нестопанска цел - Видове предприятия с нестопанска цел – 2018 г.
авторски материал, стр. 462
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2018 година – Коментар - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията с нестопанска цел - Нормативна уредба на нестопанските предприятия в България – 2018 г.
авторски материал, стр. 463
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2018 година – Коментар - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията с нестопанска цел - Особености на нестопанското предприятие – 2018 г.
авторски материал, стр. 464
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2018 година – Коментар - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията с нестопанска цел - Представяне на резултатите от дейността на нестопанските предприятия – 2018 г.
авторски материал, стр. 467
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2018 година – Коментар - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията с нестопанска цел - Представяне във финансовия отчет – 2018 г.
авторски материал, стр. 468
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2018 година – Коментар - Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации за 2018 година - Прилагане на правилата на финансово отчитане – 2018 г.
авторски материал, стр. 485
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2018 година – Коментар - Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации за 2018 година - Съдържание на годишния финансов отчет – 2018 г.
авторски материал, стр. 485
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2018 година – Коментар - Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации за 2018 година - Спазване на правилата за оценка и осчетоводяване на активите при тяхното придобива
авторски материал, стр. 485
Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2018 година – Коментар - Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации за 2018 година - Основни етапи на годишното приключване на счетоводните сметки – 2018 г.
авторски материал, стр. 498
Указание относно прилагането на глава шеста „Публичност на финансовите отчети“ от Закона за счетоводството
административна практика, стр. 544