ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2018 г., кн. 10
Публичното предлагане на облигации
авторски материал, стр. 5
По въпроса за приложимата давност за вземанията на лизингодателя срещу лизингополучателя по договор за финансов лизинг
авторски материал, стр. 14
Рамков договор за факторинг
авторски материал, стр. 22
Актуални въпроси на поръчителството
авторски материал, стр. 28
Поглед върху промените в Административнопроцесуалния кодекс
авторски материал, стр. 42
Решение № 1 от 10.04.2018 г. на ВКС по т. д. № 335/2017 г., II т. о., ТК
съдебна практика, стр. 52
Конституционно дело № 11 от 2018 г. по повод несъстоятелността на КТБ АД (н.)
авторски материал, стр. 55
В очакване на eлектронното възлагане на обществените поръчки
авторски материал, стр. 64