ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2018 г., кн. 10
Поглед върху промените в Административно- процесуалния кодекс
авторски материал, стр. 5
Материалноправно или процесуално- правно е изискването за „липса на друг иск“, съгласно чл. 59, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал, стр. 15
Добросъвестност на приобретателя в някои хипотези на придобиване на собственост върху движими вещи по чл. 78, ал. 1 от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 28
Продажба на движими вещи - частна държавна собственост
авторски материал, стр. 35
Договорът за съвместно обработване на земеделска земя по чл. 31, ал. 4, т. 3 от Закона за кооперациите
авторски материал, стр. 44
Правото на собственост върху обща вещ
авторски материал, стр. 48
Въпроси относно вписванията и предмета на апорта на вещно право върху имот в търговско дружество
авторски материал, стр. 55
Решение № 88 от 09.07.2018 г. на ВКС по гр. д. № 4176/2017 г., ІІ г. о.
съдебна практика, стр. 68
В помощ на съда при решаване на авторскоправни спорове относно оригиналността на произведението
авторски материал, стр. 73