ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2018 г., кн. 10
Годишно счетоводно приключване - Представяне на печалбата или загубата в отчета за приходите и разходите
авторски материал, стр. 5
Сделки в чуждестранна валута с авансови плащания при прилагането на МСС
авторски материал, стр. 20
За задължението за издаване на служебни бележки за доходи, изплатени през 2018 г., и за удържан през годината данък
авторски материал, стр. 28
Третиране по ЗДДС на сделките с криптовалута според практиката на Съда на Европейския съюз
авторски материал, стр. 36
Данъчно третиране на сделките с виртуални валути
административна практика, стр. 43
Какво предвиждат последните промени в Закона за пътищата
авторски материал, стр. 50
Преглед на измененията и допълненията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, произтичащи от промените в АПК
авторски материал, стр. 60
Едно решение на Съда на Европейския съюз, отнасящо се до задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, което предизвика дискусии в практиката и съмнения за правилност в теорията
авторски материал, стр. 67
За бъдещето на криптовалутите
авторски материал, стр. 73
Нормативни изисквания към годишното счетоводно приключване и годишните финансови отчети за 2018 г.
авторски материал, стр. 88