ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2018 г., кн. 10
Кръг на лицата с право на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техен близък - Коментар на Тълкувателно решение № 1 от 21 юни 2018 г. на ВКС
авторски материал, стр. 5
Колективно трудово договаряне
авторски материал, стр. 15
Възстановяване на предишната работа на работник или служител от работодателя или от съда
авторски материал, стр. 23
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 59/2018
административна практика, стр. 28
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 60/2018
административна практика, стр. 29
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 61/2018
административна практика, стр. 30
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 63/2018
административна практика, стр. 32
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 62/2018
административна практика, стр. 32
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 64/2018
административна практика, стр. 33
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 65/2018
административна практика, стр. 34
Професионален опит или ранг
авторски материал, стр. 35
За упражняването на някои права на субекта на лични данни, в контекста на трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 47
Удръжки и запори на трудовото възнаграждение
авторски материал, стр. 53
Инспекцията по труда въвежда нов начин на инспектиране чрез проекта „Оптимизация и иновации в ИА „ГИТ“
авторски материал, стр. 63
Действие и обхват на Спогодбата между Република България и Република Молдова за регулиране на трудовата миграция
авторски материал, стр. 66
Осигуряване на учителите Преглед на последните промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
авторски материал, стр. 71
Върху възстановените транспортни разходи на педагогическите специалисти не се изчисляват и внасят осигурителни вноски
авторски материал, стр. 77
Дължимост на вноски за здравно и социално осигуряване по договор за работа без трудово правоотношение, с възложител търговско дружество
авторски материал, стр. 80