ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2018 г., кн. 09
Модели на управление на командитното дружество
авторски материал, стр. 5
Надплатени суми за лихви по договори за ипотечни кредити
авторски материал, стр. 19
Правата на пътуващите със самолет
авторски материал, стр. 27
Защитата по исков път на кредитора срещу увреждащи действия на трети лица по смисъла на чл. 135, ал. 1, изр. 3 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал, стр. 37
Решение № 56 от 01.08.2018 г. на ВКС по т. д. № 1538/2017 г., I т. о., ТК
съдебна практика, стр. 48
Отговорност за вреди, причинени на подалия сигнал срещу корупция и конфликт на интереси
авторски материал, стр. 52
По въпроса за допустимостта на отрицателен установителен иск за погасени по давност парични вземания
авторски материал, стр. 63
Търговското качество на субектите като предпоставка за откриване на производство по несъстоятелност и стабилизация
авторски материал, стр. 75
Решение № 265 от 01.08.2018 г. на ВКС по т. д. № 2553/2017 г., II т. о., ТК
съдебна практика, стр. 82
Как да постъпи комисията в процедура по Закона за обществените поръчки при подаден ЕЕДОП само на хартиен носител
авторски материал, стр. 86