ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2018 г., кн. 09
Документиране и отчитане на операции и разчети, свързани с движението и съхранението на акцизни стоки
авторски материал, стр. 5
Относно спорното данъчно третиране при начисляването на лихви по чл. 89 ЗКПО
авторски материал, стр. 15
Удържане, деклариране и внасяне на данък при източника за доход от лихви на чуждестранно юридическо лице
административна практика, стр. 23
До 30 септември 2018 г. може да се извърши корекция на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ
авторски материал, стр. 26
Данъчно облагане и деклариране по реда на ЗДДФЛ на получена предметна награда
административна практика, стр. 32
Третиране по ЗДДС на ликвидационен дял на съдружник в търговско дружество, което той напуска
авторски материал, стр. 35
Данъчен режим по ЗДДС и изисквания към фактурите при доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване, и услуги, извършвани по електронен път
авторски материал, стр. 43
Застрахователен надзор, в контекста на Директива „Платежоспособност II“
авторски материал, стр. 53
Изпълнение на платежни операции
авторски материал, стр. 62