ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2018 г., кн. 09
Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 5
При осъществяване на дейност на територията на страната, с предимство се ползва документът, създаден на български език
авторски материал, стр. 11
Право на обезщетение за безработица, ако съкращението е по време на срока за изпитване
авторски материал, стр. 15
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 47/2018
административна практика, стр. 18
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 48/2018
административна практика, стр. 19
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 49/2018
административна практика, стр. 20
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 51/2018
административна практика, стр. 21
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 50/2018
административна практика, стр. 21
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 52/2018
административна практика, стр. 23
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 53/2018
административна практика, стр. 23
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 54/2018
административна практика, стр. 24
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 55/2018
административна практика, стр. 25
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 56/2018
административна практика, стр. 26
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 57/2018
административна практика, стр. 27
Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 58/2018
административна практика, стр. 28
Вътрешна мобилност на държавните служители
авторски материал, стр. 29
Поддържане на регистър на дейностите по обработване на лични данни
авторски материал, стр. 37
Статус и функции на длъжностните лица по защита на данните
авторски материал, стр. 49
„За“ и „против“ разбирателството и спокойствието на работното място
авторски материал, стр. 58
Промените в Наредба № РД 07-8 от 2015 г. за регистрирането и отчитането на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 КТ пред Инспекцията по труда
авторски материал, стр. 67
Новата Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „ГВРС“ и за обмен на информация
авторски материал, стр. 72
Определяне на приложимото законодателство, съгласно европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност
авторски материал, стр. 75
Относно задължението за осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване
административна практика, стр. 80