ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2018 г., кн. 08
Управление на командитно дружество
авторски материал, стр. 5
Правни последици от прехвърлянето на търговското предприятие
авторски материал, стр. 10
Преклузивният срок по чл. 147, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, когато вземането по договор за банков кредит се издължава чрез вноски по погасителен план
авторски материал, стр. 17
Редът за защита на кредитора при последваща разпоредителна сделка, извършена от третото лице, в чиято полза длъжникът му се е разпоредил с имуществото си
авторски материал, стр. 27
Обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт
авторски материал, стр. 41
Решение № 132 от 12.06.2018 г. на ВКС по т. д. № 173/2018 г., II т. о., ТК
съдебна практика, стр. 50
Прекъсва ли давността поканата за доброволно изпълнение
авторски материал, стр. 54
Отменителни и специални искове при попълване на масата на несъстоятелността в производството по Закона за банковата несъстоятелност
авторски материал, стр. 67
Новата съдебна практика относно качеството, в което външните експерти участват в процедури по възлагане на обществени поръчки
авторски материал, стр. 81